I mervärdesskattelagen (1994:200) som var tillämplig till och med 30 juni 2023 var skattskyldighet ett centralt begrepp. Det innebar att det förelåg en skyldighet att redovisa moms när det gjordes en omsättning av varor eller tjänster som var momspliktig och den gjordes av en beskattningsbar person. Den som skulle betala momsen benämndes skattskyldig.

För att någon skulle vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln enligt mervärdesskattelagen (1994:200) skulle följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

omsättning gjordes av varor eller tjänster omsättningen utgjorde momspliktig omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap och omsättningen görs inom landet.

Begreppet skattskyldig har efter införandet av nya mervärdesskattelagen 1 juli 2023 ersatts av begreppen betalningsskyldig i betydelsen skyldig att betala skatt och beskattningsbar person i betydelsen subjekt. I Rätt Moms används betalningsskyldighet som begrepp när någon är betalningsskyldig för moms.

I normalfallet är det säljaren som debiterar moms i en faktura eller kvitto vid svensk försäljning och vid försäljning till privatpersoner. Vid försäljning mellan företag kan i olika situationer säljaren eller köparen vara den som är skattskyldig för en omsättning.

Exempel på när köparen blir skyldig att redovisa moms på sitt förvärv (förvärvsmoms):

en beskattningsbar person har köpt och fått varor levererade från ett annat EU-land en svensk beskattningsbar person har köpt tjänster (huvudregelstjänster - B2B) från utlandet vid vissa transaktioner mellan företag (B2B) inom Sverige där regler om omvänd lokal moms finns, t.ex. omvänd byggmoms, skrotmoms osv.

Exempel på när säljaren kan välja att själv redovisa moms i Sverige eller överlåta på köparen att redovisa moms på sitt förvärv:

ett utländskt företag reparerar en fastighet som ligger i Sverige.

Lagrum

16 kap. 5 § mervärdesskattelagen (2023:200) i kraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200) i kraft t.o.m. 30 juni 2023

Kommentar

Vem är skattskyldig?

Om ett aktiebolag säljer och levererar momspliktiga varor i Sverige så ska företaget redovisa moms. I tabellen nedan följer en uppräkning av andra juridiska personer som kan vara skattskyldiga personer.

Dödsbo

Om ett dödsbo fortsätter att bedriva momspliktig verksamhet så är dödsboet en skattskyldig person.

Enkla bolag

Delägarna i det enkla bolaget är skattskyldiga i förhållande till sin andel i bolaget. En av delägarna kan efter beslut av Skatteverket få redovisa skatten för samtliga delägare.

Förmedlare i eget namn

Den som i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning och mottar betalning för varan eller tjänsten anses vara säljare och är därför skattskyldig för moms.

Handelsbolag

Om momspliktig verksamhet bedrivs i ett handelsbolag så är det handelsbolaget som är den skattskyldiga personen. Observera att ett handelsbolag är endast skattskyldig person i momshänseende men inte när det gäller inkomsttaxering.

Kommanditbolag

Om momspliktig verksamhet bedrivs i ett kommanditbolag så är det kommanditbolaget som är den skattskyldiga personen. Observera att ett kommanditbolag är endast skattskyldig person i momshänseende men inte när det gäller inkomsttaxering.

Koncerner

Varje enskilt bolag i en koncern är en skattskyldig person. Observera att det finns regler om mervärdeskattegrupper.

Konkursbo

Om ett konkursbo fortsätter att bedriva momspliktig verksamhet så är konkursboet en skattskyldig person.

Mervärdesskattegrupp

Företag inom den finansiella sektorn och företag med inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden kan efter beslut om gruppregistrering hos Skatteverket få redovisa moms som en enda skattskyldig person. Gruppen lämnar då en gemensam skattedeklaration.

Plattformsföretag

Om en beskattningsbar person genom användning av ett elektroniskt gränssnitt (plattformsföretag) möjliggör distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro, kan plattformsföretaget bli skattskyldigt. Detsamma gäller om plattformsföretaget möjliggör försäljning av varor B2C från någon som inte är etablerad i EU.