Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Solcell

Försäljning av el från en solcellsanläggning är momspliktig och även om solceller tillhör en privatbostad så är privatpersonen som säljer överskottsel i momshänseende en beskattningsbar person som har ekonomisk verksamhet. Även privatpersoner kan därför bli skyldiga att momsregistrera sig och betala moms om omsättningen överstiger gränsen om 30 000 kronor. Den 1 juli 2022 höjs omsättningsgränsen från 30 000 till 80 000 kronor (prop. 2021/22:110). Om all el ska levereras in på elnätet finns full avdragsrätt för ingående skatt på inköp och installation av anläggningen. Om anläggningen leverera el till en byggnad som används för boende så kan avdragsförbudet för stadigvarande bostad bli tillämpligt.

Beskattning

Skattskyldighet och redovisning av utgående moms på försäljning

Även om en verksamhet inte utgör näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen, har EU-domstolen (C-219/12) klarlagt att försäljning av el från en solcellsanläggning som tillhör en privatbostad i momshänseende är ekonomisk verksamhet. Även privatpersoner kan därför ses som beskattningsbara personer som blir skyldiga att momsregistrera sig och betala moms. Innan 2017 fick detta till följd att ett stort antal privatpersoner blev tvungna att momsregistrera sig då Sverige inte hade någon omsättningsgräns.

Omsättningsgräns för skattskyldighet

Sedan 2017 har Sverige, på grund av det ovanstående, infört en omsättningsgräns på 30 000 kronor exklusive moms. Den 1 juli 2022 höjs omsättningsgränsen från 30 000 till 80 000 kronor (prop. 2021/22:110). Den som kan tillämpa omsättningsgränsen är momsbefriad och behöver därför inte momsregistrera sig eller redovisa moms. Den som är momsbefriad kan inte heller göra avdrag för ingående moms på kostnader. I ställningstagande (170510, dnr: 131 205136-17/111) förtydligar Skatteverket sin syn på när en mikroproducent är skyldig att momsregistrera sig för och redovisa och betala utgående moms om inte omsättningsgränsen kan tillämpas.

Avdragsrätt för ingående moms på kostnader

Om all el ska levereras in på elnätet finns full avdragsrätt för ingående skatt på inköp och installation av anläggningen. Om anläggningen levererar el till en byggnad som används för boende så kan avdragsförbudet för stadigvarande bostad bli tillämpligt. Skatteverket har varit restriktiv och därför nekat momsavdrag när anläggningen var uppsatt på en bostad. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade en dom den 25 oktober 2019 (HFD 2019 ref. 50) och med anledning av denna dom har Skatteverket fått ändra sin tillämpning och sett över tre ställningstaganden för att under juli 2021 utkomma med nya riktlinjer (201109, dnr. 8-112176, 210702, dnr: 8-1080745 och 210702, dnr: 8-1080726).

Målet (HFD 2019 ref. 50) gällde en bostadsrättsförening som hade installerat solceller på taken till föreningens byggnader. Två tredjedelar av elen såldes till ett elhandelsföretag och en tredjedel förbrukades i bostäder m.m. i egna byggnader. Domstolen kom fram till att även om solcellsanläggningen till viss del producerade el för eget bruk så skulle ändå avdragsrätt för ingående moms medges för anläggningen i förhållande till den externa momspliktiga elförsäljningen. Avdragsförbudet för moms på stadigvarande bostad blev därmed inte aktuellt på det sätt som Skatteverket gett uttryck för i ovanstående ställningstaganden som nu reviderats.

I sina reviderade ställningstaganden (201109, dnr: 8-112176, 210702, dnr: 8-1080745, 210702, dnr: 8-1080726) redogör Skatteverket för beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på villa, fritidshus och jordbruksfastighet. I ställningstagandet (201109, dnr: 8-112176 ) sammanfattar Skatteverket sin syn på avdragsrätten enligt följande.

”När en vara eller en tjänst förvärvas för att användas i en verksamhet som medför skattskyldighet så finns i normalfallet avdragsrätt för ingående skatt på förvärvet. Däremot saknas avdragsrätt för ingående skatt till den del förvärvet som avser stadigvarande bostad.

För en solcellsanläggning som är monterad utanpå en bostadsbyggnad, t.ex. på taket, är utgångspunkten att anläggningen som sådan inte är en del av den stadigvarande bostaden. Rätt till avdrag för ingående skatt på inköp och installation av en sådan anläggning föreligger därför normalt i den utsträckning anläggningen används i verksamhet som medför skattskyldighet. Om anläggningen däremot ska leverera el som avser stadigvarande bostad omfattas sådan användning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Detta innebär att avdragsrätt för ingående skatt finns för den del av kostnaderna för inköp och installation av anläggningen som motsvarar användningen för bl.a.

  • Produktion av el för skattepliktig försäljning till t.ex. ett elhandelsföretag, hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare 1.

  • Produktion av el för användning i verksamhetslokaler, antingen lokaler i egen verksamhet eller lokaler som hyrs ut med s.k. frivillig skattskyldighet. Om lokalerna används i egen verksamhet finns avdragsrätt i den utsträckning verksamheten är skattepliktig.

Avdragsrätt för ingående skatt finns inte för den del av kostnaderna för inköp och installation av anläggningen som motsvarar användningen för stadigvarande bostad. Någon avdragsrätt finns därför inte för bl.a.

  • Produktion av el för leverans av el till bostadshyresgäster och bostadsrättsinnehavare där elen ingår i den mervärdesskattefria hyran eller avgiften för bostaden.

  • Produktion av el för användning till driften av själva bostadsbyggnaden.

  • Produktion av el för användning i verksamhetslokaler i en bostadsbyggnad som inte är klart avskilda från bostadsutrymmena och särskilt anpassade för verksamheten. Även om verksamhetslokalerna är klart avskilda från bostadsutrymmena i en byggnad som har karaktär av boende för privat bruk, t.ex. en villa, finns ingen avdragsrätt om leveransen av el till lokalerna inte går att avskilja från leveransen till bostadsutrymmena, t.ex. genom separat mätare i lokalerna.

Ovanstående bedömningar gäller även för avdragsrätten för ingående skatt på kostnader för reparationer, drift och underhåll av anläggningen.”

Datum

Dnr

Avser

170510

131 205136- 17/111

Skattskyldighet för mikroproducenter av el

201109

8-112176

Avdragsrätt vid inköp och installation m.m. av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el

201110

8-112186

Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet (Upphävd genom 210702, dnr: 8-1080726)

201110

8-112202

Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad (Upphävd genom 210702, dnr: 8-1080745)

210702

8-1080726

Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet

210702

8-1080745

Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad