Mellan olika organisationer uppstår ofta frågan om det ska vara moms på interna tjänster. Det kan vara administrativa tjänster (kanslisamverkan) som utförs av den organisation som har extra resurser. För vissa organisationer kan det vara svårt att anställa personal och i stället passar det att dela på resurser. Dessa interna tjänster innebär generellt att frågan om moms måste bedömas. Eftersom det ofta anses föreligga en transaktion så kan det bli aktuellt att fakturera moms för utförda tjänster. Det finns ett undantag som gäller Svenska kyrkan. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att Svenska kyrkans tillhandahållande av tjänster sker inom trossamfundet Svenska kyrkan (HFD 2021 ref. 2, 9 februari 2021). Det innebär att det inte finns något rättsligt förhållande som innebär att tjänster utförs mellan olika organisatoriska enheter inom Svenska kyrkan. Det finns ingen beskattningsbar transaktion att momsbeskatta. För tjänster mellan t.ex. ett stift och en församling utgår därmed inte moms.

Domen tar sikte på just Svenska kyrkan med dess särställning, historik och organisation. Då andra företag och föreningar inte är jämförbara med Svenska kyrkan i det här avseendet är det svårt att applicera domen på andra juridiska personer.

Skatteverket har kommenterat domen i ett ställningstagande (210504, dnr: 8-968756) och sammanfattar sin syn enligt följande:

”Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att Svenska kyrkans tillhandahållande till de organisatoriska delarna inte har skett i deras egenskap av egna juridiska personer utan tillhandahållandena har skett inom trossamfundet Svenska kyrkan.

Skatteverket anser att samma bedömning ska göras för tillhandahållanden mellan de organisatoriska delarna. Det finns således inte heller något rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan självständiga parter i dessa fall. Det innebär att transaktioner mellan exempelvis ett stift och en församling inte ska mervärdesbeskattas.

När de olika organisatoriska delarna i egenskap av juridiska personer inom Svenska kyrkan ingår ett rättsförhållande med en tredje part om ömsesidigt utbyte av prestationer omfattas dock transaktionen av mervärdesskattelagen (1994:200), ML:s tillämpningsområde.”