Definition

Vem som får skriva under en skattedeklaration beror dels på om deklarationen lämnas i pappersformat eller i elektronisk form och dels vilken företagsform som är aktuell.

Skattedeklaration i pappersformat

En skattedeklaration i pappersformat måste vara underskriven av firmatecknaren om det t.ex. är ett aktiebolag som lämnar blanketten. Om det är fråga om en enskild firma är det den fysiska personen som ska skriva under. Underskrift av ett svenskt företags skattedeklaration i pappersformat kan därför inte överlämnas till ett ombud via en fullmakt. Avseende utländska företag som har svensk momsregistrering kan däremot skattedeklarationen på papper ske genom ett ombud. Följande tabell sammanfattar vem som utgör behörig firmatecknare och därmed kan skriva under skattedeklarationen.

Skattskyldig

Deklaration ska undertecknas

Fysisk person (enskild firma)

Av den fysiska personen.

Omyndig fysisk person

Av förmyndare eller god man.

Dödsbo

Av den som förvaltar boets egendom.

Aktiebolag och ekonomisk förening

Av registrerad firmatecknare hos Bolagsverket.

Handelsbolag

Av bolagsman, om bolagsmännen inte ensamma får teckna firma ska uppgift om firmatecknare registreras hos Bolagsverket.

Kommanditbolag

Av bolagsman. Kommanditdelägare får inte vara firmatecknare.

Ideell förening som bedriver näringsverksamhet

Regleras inte av rättsregler. Styrelsens ledamöter eller den som styrelsen gett behörighet att teckna firma brukar normalt uppfattats som firmatecknare. Firmatecknare ska registreras hos Bolagsverket.

Konkursbo

Av konkursförvaltaren.

Grupphuvudman

Av firmatecknaren hos grupphuvudmannen.

Utländsk företagare

Av firmatecknare eller av ombud om företaget företräds ett ombud som innehar fullmakt.

Skattedeklaration i elektronisk form

Det finns regler om deklarationsombud vid elektroniskt lämnad skattedeklaration. Om blanketten lämnas elektroniskt kan ett företag ansöka hos Skatteverket om att ha ett eller flera deklarationsombud. Ombudet kan vara t.ex. en anställd eller företagets bokföringshjälp. Ombudet måste alltid vara en fysisk person och kan alltså inte vara ett bolag. Vidare finns krav på att ombudet t.ex. inte ska vara underårig eller försatt i konkurs. Även om skattedeklarationen lämnas genom ombud kan Skatteverket begära bekräftelse eller komplettering av deklarerade uppgifterna av företags firmatecknare.

Skatteverket registrerar anmält ombud om denne antas vara lämplig för uppdraget.

För att kunna registrera ett deklarationsombud ska nedanstående ansökan (SKV 4809) insändas till Skatteverket.

Den som ska lämna skattedeklaration via Internet behöver en s.k. e-legitimation och sådan kan bland annat sökas hos bankerna. Mer information återfinns påwww.skatteverket.sesamtwww.e-legitimation.se.

Lagrum

38 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

Kommentar

Det är en vanlig missuppfattning att underskriften alltid kan överlåtas till ombud genom en fullmakt. Som framgår ovan kan detta bara ske till deklarationsombud för skattedeklaration som lämnas via Internet och för utländska företag. Det är därför inte ovanligt att fel person skriver under skattedeklarationen. Om Skatteverket uppmärksammar att fel person undertecknat deklarationen måste Skatteverket begära in en korrekt undertecknad deklaration. Om Skatteverket inte uppmärksammar felet finns det en lagregel som säger att Skatteverket kan anta att uppgifterna kommer från den skattskyldige om det inte varit uppenbart att uppgiftslämnaren saknar behörighet att företräda den skattskyldige.

www.skatteverket.sefinns mer information om Skatteverkets e-tjänster.