Frågan om avdragsrätt aktualiseras när ett företag låter sina anställda gå på utbildning. Det är viktigt att utbildningen har en tydlig koppling till den momspliktiga verksamhet som företaget bedriver för att den fakturerade momsen på utbildningskostnaden ska få dras av i företaget. I sitt ställningstagande (150610, dnr: 131 326433-15/111) sammanfattar Skatteverket hur man ser på utbildningskostnader i ett företag.

”För att ett företag ska ha rätt till avdrag för ingående skatt på en kostnad för inköpt utbildning ska kostnaden ha ett direkt och omedelbart samband med den bedrivna verksamheten. Syftet med utbildningen ska vara att uppfylla företagets behov. Syftet ska inte vara att uppfylla den anställdes privata behov.

Skatteverket anser att utbildningskostnaden kan ha ett direkt och omedelbart samband med verksamheten om den personliga fördel som den enskilde får enbart framstår som en bieffekt av att företaget uppfyller sitt behov. Det behöver därför på ett tydligt sätt framgå att utbildningen inte är föranledd av privata ändamål. De kunskaper och färdigheter som utbildningen ger ska vara till nytta för verksamheten, d.v.s. utbildningen måste ha en tydlig anknytning till företagets skattepliktiga verksamhet. Vid bedömningen måste man ta hänsyn dels till vilken typ av utbildning det handlar om dels till vilket syfte företaget har med förvärvet av utbildningen.

Bedömningen av om en utbildning ska användas i verksamheten ska göras med hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Det är den som gör avdraget, som ska visa att kostnaden för utbildningen är nödvändig för den ekonomiska verksamheten. I de fall det saknas ett reellt tvåpartsförhållande, t.ex. när någon som bedriver verksamhet som enskild näringsidkare eller en delägare, företagsledare eller närstående i ett fåmansföretag genomgår en utbildning, kan man ställa högre beviskrav än normalt eftersom företagets och den enskildes intresse kan sammanfalla.

Även i samband med att ett företag ska utvidga eller ändra inriktning på verksamheten kan företaget ha kostnader för en utbildning. Om det finns ett syfte att utveckla företaget och utbildningen är till tydlig nytta för den nya verksamheten så kan ett direkt och omedelbart samband med en ekonomisk verksamhet finnas. En utbildningskostnad kan också uppkomma i samband med att en ny verksamhet påbörjas. För att avdragsrätt ska finnas måste företaget ha köpt in tjänsten i egenskap av beskattningsbar person. Avdragsrätten ska prövas vid inköpstillfället och det är den som gör avdraget som med objektiva omständigheter ska kunna göra det sannolikt att det finns ett direkt och omedelbart samband med en egen påbörjad verksamhet som medför skattskattskyldighet.”

Se även

avdrag