Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Verksamhetsöverlåtelse

Beskattning

Försäljning av omsättnings- och anläggningstillgångar omfattas enligt huvudregeln av generell momsplikt men det finns tillfällen när moms inte ska tas ut när tillgång överlåts. Det finns ett undantag från moms vid försäljning av anläggningstillgång som kan tillämpas främst i fall där köparen inte haft rätt till avdrag för ingående moms vid inköpet av anläggningstillgången. Vidare finns det särskilda regler vid verksamhetsöverlåtelse.

Om en tillgång ingår i en överlåtelse av verksamhet eller i en försäljning av en väl avgränsad del av en verksamhet kan förutsättningar finnas för att moms inte ska tas ut eftersom reglerna för omsättning inte anses uppfyllda. Syftet med denna regel är att undanröja likviditetspåfrestningar för köparen, dvs. att köparen inte behöver betala momsen till säljaren innan staten har återbetalat momsbeloppet till köparen.

Det är inte ett absolut krav att hela verksamheten överlåts. Även försäljning av en väl avgränsad del av verksamheten omfattas av undantaget. Observera dock att endast försäljning av t.ex. lagret utgör inte en väl avgränsad del i den bemärkelse som avses här. Däremot kan ett tvärsnitt av verksamheten, t.ex. försäljningen av en division, en separat verksamhetsgren (t.ex. en separat butik) utgöra del av verksamhet vilket åskådliggörs i skissen nedan.

Verksamhetsoverlatelse-01NY

Till och med 2015 fanns ett särskilt undantag i momslagens kapitel 3 för verksamhetsöverlåtelse. Från 2016 förändrades momslagen och en verksamhetsöverlåtelse är inte längre en omsättning i momshänseende. Moms ska därför inte redovisas för en verksamhetsöverlåtelse.

I ett ställningstagande (160617, dnr: 131 287467-16/111) ger Skatteverket sin syn på hur begreppet verksamhetsöverlåtelse ska tolkas efter lagändringen. Skatteverket sammanfattar sin syn som följer:

”Vid en verksamhetsöverlåtelse räknas överlåtelsen av tillgångarna inte som en omsättning. Det är fråga om en verksamhetsöverlåtelse när en verksamhet överlåts för att drivas vidare eller i syfte att drivas vidare av förvärvaren. De tillgångar som varit nödvändiga för att bedriva verksamheten ska ingå i överlåtelsen.

Det är inte fråga om en verksamhetsöverlåtelse när en verksamhet bedrivs utåtriktat hos överlåtaren och förvärvaren enbart kommer att använda de tillgångar som överlåts som interna tillgångar i en annan verksamhet som förvärvaren bedriver.

En verksamhetsöverlåtelse kan göras i flera led under förutsättning att det vid tidpunkten för överlåtelsen står klart att för verksamheten nödvändiga tillgångar återsamlas hos den slutlige köparen.

Vid en verksamhetsöverlåtelse finns det ingen begränsning som innebär att förvärvaren måste vara etablerad i Sverige eller att förvärvaren ska vara skattskyldig i Sverige. Det är därför fråga om en verksamhetsöverlåtelse när köparen är en utländsk beskattningsbar person och denne skulle haft rätt till återbetalning för den mervärdesskatt som annars skulle ha tagits ut.”

Skatteverket anger i ställningstagande (171218, dnr: 202 501173-17/111) att momsfriheten för verksamhetsöverlåtelse ska tolkas EU-konformt. Enligt Skatteverkets uppfattning är undantaget tillämpligt vid samtliga verksamhetsöverlåtelser, dvs. även vid överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, utom i de fall då följande två villkor samtidigt är uppfyllda:

  • Förvärvaren skulle inte ha haft rätt till helt avdrag för den moms som annars skulle ha tagits ut p.g.a. att han endast delvis eller inte alls bedriver verksamhet som medför skattskyldighet.

  • En tillämpning av undantaget skulle innebära en snedvridning av konkurrensen.

Faktura

Till och med 2015 när verksamhetsöverlåtelse omfattades av ett undantag var man tvungen att upprätta en faktura som uppfyllde momslagens krav. Sedan 2016 anses en verksamhetsöverlåtelse inte som omsättning. Det saknas krav i momslagen på utfärdande av faktura vid en så kallad ”icke-omsättning”.

Lagrum

3 kap. 25 § mervärdesskattelagen (1994:200) till och med 31 december 2015

2 kap. 1 b § mervärdesskattelagen (1994:200) från och med 1 januari 2016

Kommentar

Det finns inga klara och enhetliga riktlinjer från lagstiftaren, Skatteverket eller genom rättspraxis om vilka förutsättningar som ska gälla för att få hantera transaktionen som en icke-omsättning. En separat bedömning görs i varje enskilt fall. Följande faktorer kan vara vägledande när man tar ställning till om regeln är tillämplig:

  • Förvärvaren fortsätter med samma eller liknande verksamhet under liknande förutsättningar som överlåtaren.

  • Personalen överförs till den nya verksamheten.

  • Upparbetat kundregister överlåts.

  • Lagret överlåts.

  • Fabrik, maskiner och övriga anläggningstillgångar överlåts.

  • Verksamheten ligger nere under endast en kortare period alternativt kan påbörjas av förvärvaren utan något driftstopp.

Både för säljaren och köparen är det viktigt att göra en korrekt bedömning av om verksamhetsöverlåtelsen ska ske med eller utan moms. Säljaren kan annars i efterhand bli skyldig att erlägga momsen till staten om försäljningen felaktigt skett utan moms. I försäljningsavtalet är det därför lämpligt att särskilt avtala om att säljaren ska få ersättning av köparen för eventuell moms som Skatteverket påför med anledning av verksamhetsöverlåtelsen. Vidare kan köparen vägras avdragsrätt om moms felaktigt tagits ut vid överlåtelsen. Om det är osäkert om moms ska utgå eller inte bör parterna informera Skatteverket om hur försäljningen hanterats i momshänseende. Parterna skickar en separat skrivelse (ett s.k. öppet yrkande) till Skatteverket i samband med att momsredovisning lämnas för perioden då transaktionen ägde rum. På detta sätt kan parterna undvika ett eventuellt skattetillägg om Skatteverket har en annan uppfattning om hur momsen ska hanteras.

Vid verksamhetsöverlåtelser kan det även bli aktuellt att upprätta en s.k. jämkningshandling. Om det bland tillgångarna ingår en investeringsvara, t.ex. en fastighet, är säljaren även skyldig att upprätta en jämkningshandling. Köparen övertar via jämkningshandlingen säljarens framtida rättigheter och skyldigheter att jämka (korrigera) momsen som tillhör investeringsvaran.