Definition

Försäkringar för arbetstagare enligt avtal på arbetsmarknaden.

Lagrum

16 kap. 1 § IL

Kommentar

Förutom lagstadgade arbetsgivaravgifter betalar en arbetsgivare olika avgifter för arbetsmarknadsförsäkringar. Försäkringarna regleras i kollektivavtal eller i det individuella anställningsavtalet. Premierna beräknas utifrån en procent av bruttolönen. Fora administrerar arbetsmarknadsförsäkringar för arbetare och Collectum för tjänstemän.

Premierna är avdragsgilla som vanliga personalkostnader.

Delar av försäkringarna är pensionsförsäkringar, vilket innebär att de ska ingå i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader. När det gäller de delar av premien som är en pensionskostnad är det viktigt att kontrollera förutsättningarna för att få avdrag. Bland annat måste premierna, för att vara avdragsgilla, vara betalda före den dag som inkomstdeklarationen lämnas.

Det förekommer även att arbetsgivaren tecknar en gruppsjukförsäkring för sina anställda. Premierna är avdragsgilla för arbetsgivaren. Om försäkringen är reglerad i kollektivavtal ska den anställde inte förmånsbeskattas för försäkringen. Utfallande belopp är skattepliktiga.

En grupplivförsäkring är avdragsgill för arbetsgivaren och den anställde ska inte förmånsbeskattas. Om det skulle vara väsentligt bättre förmåner i försäkringen jämfört med den som omfattar statligt anställda ska den anställde förmånsbeskattas. Skatteverkets uppfattning är att förmånsbeskattning ska ske om ersättningen är 40 procent högre än för statligt anställda. Utfallande belopp är skattefria.

Det försäkringsföretag som har meddelat grupplivförsäkringen är skattepliktig för premieskatt. Skatteplikten gäller den del av premien som inte ska förmånsbeskattas.

Om försäkringen är meddelad i ett utländskt försäkringsföretag är det arbetsgivaren som är skattepliktig för premieskatt.

Nedan beskrivs några olika arbetsmarknadsförsäkringar.

Tjänstegrupplivsförsäkring, TGL

Är en livförsäkring och utfallande belopp är skattefria för den anställde. För arbetsgivaren är premien avdragsgill och den anställde ska inte förmånsbeskattas. Beskattningen sker genom att försäkringsgivaren betalar en premieskatt för grupplivförsäkring.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

Försäkringen ger ersättning vid sjukdom eller invaliditet. Premien är avdragsgill för arbetsgivaren och utbetald ersättning beskattas som inkomst av tjänst för den anställde.

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS

Vid sjukdom kan ersättning betalas ut, ersättningen är då skattepliktig. Premien är avdragsgill för arbetsgivaren.

Deklaration

Pensionskostnader måste specificeras i INK2 ruta 4.21.

Pensionskostnader som ska ingå i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader ska redovisas i ruta 1.4.

Bokförda pensionskostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla ska återläggas i ruta 4.3 c.