Definition

Resor mellan bostad och arbetsplats.

Lagrum

12 kap. 2 och 26-30 §§ IL

Kommentar

Man får avdrag för skäliga utgifter för resor till och från arbetet om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd att det krävs att man använder något transportmedel.

Avdrag medges för resor med egen bil om avståndet till arbetsplatsen är minst 5 km och man regelmässigt gör en tidsvinst på två timmar per dag jämfört med att använda allmänna transportmedel.

Om man använder bilen i tjänsten minst 160 dagar under året medges avdrag för resor med egen bil för samtliga arbetsdagar utan att man uppfyller kravet på tidsvinst. Används bilen i tjänsten minst 60 dagar men mindre än 160 dagar under året medges avdrag för resor med egen bil för de dagar bilen används i tjänsten. Ett krav för att bilen ska anses använd i tjänsten är att tjänstkörningen uppgår till minst 300 mil per år.

Avdraget har höjts och uppgår för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022 till 25 kr/mil för resor med egen bil. För resor med förmånsbil är avdraget 9,50 kr/mil om bilen drivs helt med elektricitet och 12 kr/mil om bilen drivs med annat drivmedel. Avdrag ska även göras för väg-, bro- och färjeavgifter samt trängselskatt.

Avdrag för arbetsresor medges bara till den del utgifterna överstiger 11 000 kr under beskattningsåret.

Om arbetsgivaren bekostar resor till och från arbetet ska den anställde beskattas för förmån av fria arbetsresor. Förmånen beräknas till marknadsvärdet. Om arbetsgivaren betalar taxiresor eller liknande för anställda under en pandemi i syfte att minska risken för smittspridning bör förmånen värderas till motsvarande förmån för kollektivtrafik (Skatteverkets ställningstagande 200617, dnr: 8-328995).

Deklaration

Avdrag för resor till och från arbetet görs i INK1 ruta 2.1.

Tänk på

I deklarationen fyller man i den totala utgiften för resor till och från arbetet. Avdragsbegränsningen på 11 000 kr räknas av automatiskt.