Definition

Internationell princip som innebär att villkor som avtalats mellan närstående företag ska motsvara de som oberoende företag hade avtalat om dessa gjort motsvarande transaktion.

Lagrum

14 kap. 19-20 §§ IL

Kommentar

På grund av att en stor del av alla transaktioner sker mellan närstående företag med hemvist i olika länder är det viktigt att transaktionerna görs till marknadsmässiga villkor. Annars går det genom prissättning att styra i vilket land som beskattningen av vinsten ska ske.

I OECD:s riktlinjer finns en beskrivning av armlängdsprincipen och hur det är tänkt att den ska tillämpas på transaktioner. Varje part i avtalet ska betraktas som ett fristående företag. Om avtalen inte är marknadsmässiga går det att justera resultatet i Sverige genom korrigeringsregeln.

De principer som man använder för att kontrollera om transaktionen är marknadsmässig finns beskrivet i avsnittet om internprissättning.

Tänk på

En upptaxering i ett land leder normalt sett till en ökad beskattning inom koncernen. Den ökade beskattningen motsvaras inte av en sänkt beskattning i det andra landet. För att säkerställa beskattningen av en eller flera transaktioner går det att ansöka om prissättningsbesked.