Definition

Betalning för nyttjande av fastighet.

Lagrum

15 kap. 1 § och 16 kap. 1 § IL

Kommentar

En fastighetsägare som upplåter hela eller delar av sin fastighet får betalt för detta genom att arrendatorn betalar arrende. Arrendet är skattepliktig ersättning för fastighetsägaren och en avdragsgill utgift för arrendatorn.

Om en arrendator överlåter sitt arrende till någon annan är ersättningen en skattepliktig intäkt. Förvärvaren drar av anskaffningskostnaden enligt reglerna för räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdemetoden.

Om arrendet upphör och arrendatorn gjort förbättringar som tillfaller fastighetsägaren ska fastighetsägaren ta upp marknadsvärdet av förbättringen som intäkt.

Fastighetsägarens intäkt behandlas som en förbättringsutgift när man beräknar anskaffningsvärdet.

Om arrendatorn har bekostat förbättringar som inte är fullt avskrivna får denne skriva av resterande del när arrendet upphör.

Tänk på

Om arrendet även avser en bostadsbyggnad är den delen inte avdragsgill i inkomstslaget näringsverksamhet.

Deklaration

Om det bokförda resultatet skiljer sig från det skattepliktiga justeras det i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter och inkomster i form av arrende tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur utgiften eller inkomsten ska periodiseras.