Definition

En regel som gör att en kostnad inte är skattemässigt avdragsgill oavsett när i tiden den uppkommer.

Lagrum

9 kap., 25 a kap. 5 och 19 §§ IL

Kommentar

Det finns en del kostnader som omfattas av allmänna regler om avdragsförbud i 9 kap. IL:

 • - privata levnadskostnader

 • - gåva

 • - föreningsavgift

 • - svenska allmänna skatter

 • - räntor på förbjudna lån

 • - ränta på skattekonto

 • - böter och offentligrättsliga sanktioner

När det gäller företag som betalar en anställd eller delägares privata levnadskostnader klassificeras dessa som antingen lön eller utdelning. Rör det sig om lön är beloppet avdragsgillt och ska belastas med sociala avgifter. Är det i stället en utdelning är utgiften inte avdragsgill, då det inte är en kostnad för företaget utan en disposition av eget kapital. Privata levnadskostnader för en delägare som är anställd behandlas som lön.

Även deklarationskostnader omfattas av avdragsförbudet, då de är utgifter för att fastställa skattekostnader, som i sig inte är avdragsgilla.

Förutom dessa allmänna regler finns det avdragsförbud när det gäller vissa kapitalförluster. Dessa avdragsförbud är definitiva och ska inte blandas ihop med förluster gällande uppskjuten avdragsrätt enligt förlustregeln som gäller för kapitalförluster i intressegemenskap.

När det 2003 blev skattefritt att sälja en näringsbetingad andel infördes ett avdragsförbud för kapitalförluster på näringsbetingade andelar. Om en vinst är skattefri anses det inte motiverat att kunna dra av en förlust.

För att det inte ska gå att kringgå avdragsförbudet för näringsbetingade andelar har man infört avdragsförbud för vissa andra tillgångar. Förbudet finns för att man inte ska kunna finansiera ett företag vars andelar är näringsbetingade med lån i stället för med tillskott. Om inte förbudet fanns så skulle man kunna få avdrag med förlusten på fordran trots att förlusten på andelen inte är avdragsgill.

Avdragsförbudet gäller följande tillgångar:

 • - en fordran på ett annat företag som uppkommer när företagen är i intressegemenskap,

 • - en rätt till andel i vinst hos ett annat företag om rätten uppkommer när företagen är i intressegemenskap,

 • - en rätt att till visst pris, eller ett pris som ska fastställas enligt bestämda grunder, förvärva andelar eller aktiebaserade delägarrätter i ett annat företag eller förvärva tillgångar hos ett annat företag om rätten uppkommer när företagen är i intressegemenskap,

 • - en tillgång eller förpliktelse där den underliggande tillgången, direkt eller indirekt, är en näringsbetingad andel eller en näringsbetingad aktiebaserad delägarrätt,

 • - ett kapitalandelsbevis om beviset ställs ut när företagen är i intressegemenskap. Detsamma gäller en tillgång eller förpliktelse där den underliggande tillgången, direkt eller indirekt, är ett sådant bevis, eller

 • - en andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Avdragsförbudet gäller bara kapitaltillgångar, kundfordringar omfattas inte.

En valutakursförlust på en fordran som omfattas av avdragsförbud är avdragsgill oavsett om den avyttrats under året eller inte. Kursförlusten ska inte räknas in i den ej avdragsgilla förlusten. Den dras av som en vanlig valutakursförlust (071219, dnr: 131 774982-07/111).

Enligt Skatteverket omfattas en avyttring av ett villkorat aktieägartillskott av avdragsförbudet på fordringar. Detta på grund av att ett villkorat aktieägartillskott i rättspraxis har jämställts med en fordran.

Vissa räntekostnader omfattas av avdragsförbud genom generell räntebegränsning.

Deklaration

Kostnader som inte är avdragsgilla återläggs i NE-blanketten ruta R14.

Allmänna skatter återläggs i INK2 ruta 4.3 a.

Kostnader som omfattas av avdragsförbudet återläggs i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Rättspraxis

HFD 2023 Ref.1

En förlust på en fordran som uppstått vid av yttring av näringsbetingade andelar omfattas inte av avdragsförbudet.