Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Avsättning

Definition

En skuldförd post som ska täcka det ekonomiska utflödet för en förpliktelse.

Lagrum

14 kap. 2 §, 16 kap. 3-6 §§ och 28 kap. IL

Kommentar

Om det på balansdagen finns en förpliktelse som kan medföra ett beloppsmässigt utflöde måste man ta ställning till sannolikheten och storleken på beloppet. Detta styrs helt av god redovisningssed.

I inkomstskattelagen finns bestämmelser som avgör när en avsättning för pensionsförpliktelser är avdragsgilla. Avsättning för pension är därmed helt styrt av skattereglerna.

När det gäller avsättning för garantier finns det ett särskilt tak för hur stor del av avsättningen som är skatterättsligt avdragsgill. Enligt schablonregeln får avsättningen inte överstiga årets kostnader för garantier. Om garantitiden är kortare än två år ska avdragsutrymmet proportioneras i förhållande till 24 månader.

Enligt utredningsregeln går det bland annat att få avdrag med sin avsättning för garantier vid följande situationer:

  1. näringsverksamheten är nystartad,

  2. garantiåtagandena avser ett eller ett fåtal mycket stora tillverkningsobjekt eller arbeten,

  3. en betydande ökning av garantiåtagandenas omfattning har skett under beskattningsåret,

  4. produktsammansättningen har avsevärt ändrats under året,

  5. en väsentlig del av garantiåtagandena avser en tid som betydligt överstiger två år.

Tänk på

Vid en process med Skatteverket angående frågan om en avsättning uppfyller kraven enligt god redovisningssed är det viktigt med dokumentation som visar både beloppsberäkning och förpliktelsens förekomst. Det är även viktigt att kunna dokumentera sannolikheten för beloppsmässigt utflöde för förpliktelsen.

Deklaration

En avsättning som inte är avdragsgill återläggs i NE-blanketten ruta R14.

En avsättning som inte är avdragsgill återläggs i INK2 i ruta 4.3 c och i INK4 i ruta 4.3 b.

Bokföring

Merparten av avsättningar för framtida utgifter tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur utgiften ska periodiseras.

Avsättningar för pensioner tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är särskilda skatteregler som styr hur utgiften ska periodiseras.

Rättspraxis

RÅ 1989 ref. 84

Avdrag har inte medgivits för avsättning för bonus på grund av dess pensionsliknande karaktär.

RÅ 2004 ref. 18

Ej avdrag för uppsagd personal under den del av uppsägningstiden som de har arbetsplikt.