Definition

Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar.

Lagrum

44 kap. 3-10 §§ IL

Kommentar

Begreppet avyttring omfattar inte benefika överlåtelser som arv, testamente, gåva m.fl. Benefika fång utlöser alltså inte kapitalvinstbeskattning.

Avyttring anses ha skett vid den tidpunkt då det finns ett avtal om försäljning, byte e.d. som är bindande för bägge parter.

Om egendom avyttras till ett pris som understiger marknadsvärdet och det föreligger en gåvoavsikt föreligger ett s.k. blandat fång. Överlåtelsen betraktas då delvis som köp och delvis som gåva. För fastigheter gäller i dessa fall huvudsaklighetsprincipen och för annan egendom delningsprincipen.

I lagtexten finns vissa särskilt angivna situationer som jämställs med avyttring, t.ex. konkurs och likvidation. Om ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening går i konkurs anses ett värdepapper som företaget har gett ut avyttrat redan när företaget försätts i konkurs. För andra företag än svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar anses utgivna värdepapper avyttrade när företaget upplöses genom konkursen. Även ett utländskt bolag, som motsvarar ett svenskt aktiebolag, anses avyttrat när det försätts i konkurs.

Vid likvidation anses ett värdepapper avyttrat när det företag (alla slags företag) som gett ut det träder i likvidation. I normalfallet medges dock avdrag för kapitalförlusten först när likvidationen avslutats.

Begreppet avyttring har i praxis getts en vid innebörd. Avgörande för om avyttring skett är att egendomen definitivt avhänts ägaren. Avyttring anses även ha skett i vissa fall när egendom utslocknar utan att den byter ägare. HFD har t.ex. slagit fast att omvandling av en fordran till ovillkorat aktieägartillskott utgör avyttring och att en fordran som definitivt bortfaller genom ackord anses avyttrad.

Omvandling av aktier som innebär att ett visst aktieslag ges ökad eller minskad rätt till utdelning innebär att aktien anses avyttrad. Det räcker därvid med en ändring i bolagsordningen som ger ett aktieslag ökad eller minskad rätt till utdelning. En omvandling som endast innebär att röstvärdet förändras på aktien innebär dock inte att aktien ska anses avyttrad.

Rättspraxis

RÅ 84 1:1

Omvandling av aktier som endast medförde att röstvärdet förändrades på aktierna innebar inte att aktierna ansågs avyttrade.

RÅ 1997 ref. 81

Omvandling av aktier som gav rätt till högre eller lägre utdelning innebar att aktierna ansågs avyttrade.

RÅ 2000 ref. 44

Aktier för vilka villkoren ändrades i bolagsordningen ansågs avyttrade.

RÅ 2009 ref. 41

Omvandling av en fordran till ovillkorat aktieägartillskott innebar att fordringen ansågs avyttrad.

RÅ 2010 ref. 34

En fordran som definitivt bortfaller genom ackord ansågs avyttrad.

HFD 2023 ref. 12

Ett byte av gäldenär innebär att fordran anses avyttrad.