Definition

Den tidpunkt vid vilken en tillgång skatterättsligt anses vara avyttrad.

Lagrum

41 kap. 2 § IL

Kommentar

När det finns ett avtal om försäljning, byte eller jämförlig överlåtelse, som är bindande för bägge parter, är tillgången avyttrad. Avyttringstidpunkten är därmed det datum då det finns ett undertecknat avtal. Vid andra överlåtelser är avyttringstidpunkten den dag som överlåtelsen blir definitiv.

När ett svenskt företag försätts i konkurs eller träder i likvidation anses alla värdepapper som företaget gett ut avyttrade. Avyttringstidpunkten är därmed dagen då företaget försatts i konkurs eller trätt i likvidation.

När man överför mark mellan ägare genom fastighetsreglering är avyttringstidpunkten den dag uppgiften om den fullbordade fastighetsregleringen införts i fastighetsregistret.

Deklaration

Avyttring av delägarrätter justeras i INK2 ruta 4.7.

Avyttring av handels- och kommanditbolag justeras i INK2 ruta 4.8.

Avyttring av fastigheter justeras i INK2 ruta 4.9.

Avyttring av delägarrätter justeras i INK4 ruta 4.11.

Avyttring av handels- och kommanditbolag justeras i INK4 ruta 4.8.

Avyttring av fastigheter justeras i INK4 ruta 4.10.

Bokföring

Avyttring skatterättsligt och bokföringsmässigt skiljer sig för kapitaltillgångar. Det kan innebära att en tillgång som skatterättsligt är avyttrad fortfarande finns bokförd som tillgång.

Rättspraxis

HFD 2013 ref. 10

Vid avyttring genom fastighetsreglering är fastigheten avyttrad den dag som uppgiften förs in i fastighetsregistret.