Innehåll

Definition

När en anställd återbetalar felaktigt utbetald lön till arbetsgivaren.

Kommentar

Återbetalning av lön t.o.m. 2018

En återbetalning av felaktigt utbetald lön ska vanligtvis påverka det beskattningsår för den anställde då den felaktiga utbetalningen gjordes.

Om arbetsgivaren upptäcker den felaktiga utbetalningen samma år som den gjordes kan återkravet begränsas till nettobeloppet, dvs. ersättningen efter skatteavdrag. Det felaktiga skatteavdraget kan regleras i nästkommande arbetsgivardeklaration.

Om arbetsgivaren däremot kräver återbetalning av den anställde så sent att kontrolluppgift redan har lämnats bör arbetsgivaren i stället kräva att den anställde återbetalar bruttobeloppet. Arbetsgivaren lämnar därefter en rättad kontrolluppgift där bruttolönen sänks med det återbetalade beloppet. Skatteavdraget ändras inte, utan den anställde får tillbaka skatten via slutskattsedeln.

Arbetsgivaren kan begära omprövning av arbetsgivaravgifterna för den månad då den felaktiga utbetalningen gjordes.

Återbetalning av lön fr.o.m. 2019

Fr.o.m. den 1 januari 2019 ska uppgifter lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen för samtliga arbetsgivare. I det nya systemet är varje månadsredovisning en sluten period. Det innebär att skatteavdraget för de anställda inte längre går att ändra under löpande år.

Arbetsgivaren kan även i fortsättningen korrigera för mycket utbetald lön på nästa månads löneutbetalning, t.ex. avdrag för sjukledighet eller föräldraledighet.

Exempel:

En anställd har varit föräldraledig och fått 4 000 kr för mycket i bruttolön i mars. Vid löneutbetalningen i april minskar arbetsgivaren lönen med 4 000 kr och gör skatteavdrag på det lägre beloppet.

Korrigeringen görs på samma sätt även om det sker över ett årsskifte.

Om den anställde däremot har slutat och har en löneskuld till arbetsgivaren måste den anställde återbetala hela bruttobeloppet. Detta eftersom arbetsgivaren inte kan få tillbaka den redovisade och inbetalda preliminärskatten.

Exempel:

En anställd som har varit sjukskriven från mars till juni har sagt upp sig och slutar den 30/6. I samband med sjukskrivningen fick den anställde 10 000 för mycket i bruttolön. Den anställde måste då återbetala 10 000 kr eftersom arbetsgivaren inte kan korrigera skatteavdraget. Den skattskyldige ”återfår” skatten vid den slutliga skatteberäkningen.

Om det är stora belopp som den anställde ska återbetala kan man ansöka om jämkning. På det sättet ”återfår” den anställde skatten genom lägre skatteavdrag under resterande del av inkomståret.

Om en utbetalare riktar ett återkrav mot ett dödsbo på en felaktigt utbetald ersättning kan utbetalaren dock få tillbaka den avdragna skatten. Detta kan ske under förutsättning att utbetalningen inte skulle ha skett om man haft vetskap om att personen avlidit. Utbetalaren får i sådana fall begära omprövning av arbetsgivardeklarationen för den aktuella perioden. Omprövningen måste då göras senast den 31 januari året efter utbetalningsåret (Skatteverkets ställningstagande 190314, dnr: 202 124988-19/111).

Tänk på

Om arbetsgivaren har ett krav på den anställde när anställningen upphör så kan det inte kvittas mot innestående semesterlön utan den anställdes medgivande.