Definition

En särskild byggnadstyp i en tredimensionell fastighet som består av en bostadslägenhet för en familj.

Lagrum

2 kap. 2 § FTL

Kommentar

En ägarlägenhet är en egen värderingsenhet vid fastighetstaxeringen.

Deklaration

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.