Definition

En fysisk person som har vissa rättigheter att företräda en fysisk eller juridisk person.

Kommentar

Att avgöra vem som är behörig företrädare har betydelse bland annat när det gäller vem som:

  • Ska lämna uppgifter i form av till exempel deklarationer.

  • Får ompröva eller överklaga.

  • Begära ut uppgifter som till exempel partsinsyn.

  • Har rätt att utse ombud.

Den fysiska person som har rättslig handlingsförmåga för en fysisk eller juridisk person är även behörig företrädare för denne.

Genom en framtidsfullmakt kan en fysisk person i förväg utse någon som ska företräda denne vid sjukdom eller liknande.

En anhörig är behörig företrädare för en anhörig om det är uppenbart att denne inte har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Behörigheten gäller i följande ordning: make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn.