Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Beskattningsinträde  taxation entry

Definition

En tillgång som övergår till att omfattas av svensk beskattning av näringsverksamhet.

Lagrum

20 a kap. IL

Kommentar

I olika situationer kan en verksamhet från en viss given tidpunkt omfattas av svensk beskattning. Det kan gälla till exempel när ett dubbelbeskattningsavtal ändras eller när en fysisk person som bedriver näringsverksamhet blir obegränsat skattskyldig i Sverige.

Reglerna om beskattningsinträde syftar till att beskattningen av den verksamhet som inträder i svensk beskattning ska behandlas på samma sätt som om den bedrivits i Sverige från början. Inträdet ska inte leda till en högre beskattning.

Reglerna om beskattningsinträde blir tillämpliga i följande situationer:

 1. En fysisk person som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i ett handelsbolag blir obegränsat skattskyldig i Sverige.
 2. En fysisk person som äger ett CFC-företag blir obegränsat skattskyldig i Sverige.
 3. Ett bolag som tidigare varit skattesubjekt övergår till att omfattas av reglerna om CFC-bolag.
 4. Ett dubbelbeskattningsavtal ändras så att en verksamhet omfattas av svensk beskattning.
 5. En tillgång förs från en verksamhet som inte omfattas av svensk beskattning till en verksamhet som omfattas av svensk beskattning.
 6. En tillgång överförs genom fusion eller fission till att omfattas av svensk beskattning.
 7. Verksamhet som omfattas av tonnagebeskattning upphör att omfattas av tonnagebeskattning.

Intäkter och kostnader behandlas som skattpliktiga respektive avdragsgilla vid den tidpunkt som beskattningsinträdet sker.

Det skattemässiga anskaffningsvärdet beräknas enligt följande:

 1. En tillgång som uttagsbeskattats i ett land inom EES-området anses anskaffad för det uttagsbeskattade värdet.
 2. Lagertillgångar anses anskaffade för det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet vid beskattningsinträdet.
 3. Inventarier anses anskaffade för det ursprungliga anskaffningsvärdet ökat med förbättringsutgifter och minskat med en årlig avskrivning med 20 %.
 4. En byggnad anses anskaffad för det ursprungliga anskaffningsvärdet ökat med förbättringsutgifter och minskat med en årlig avskrivning med 4 %.
 5. En markanläggning i form av ett täckdike eller en skogsbilväg anses anskaffad för det ursprungliga anskaffningsvärdet minskat med en årlig avskrivning med 10 %.
 6. Övriga markanläggningar anses anskaffade för det ursprungliga anskaffningsvärdet ökat med förbättringsutgifter och minskat med en årlig avskrivning med 5 %.

Skulder och andra förpliktelser värderas till marknadsvärdet vid beskattningsinträdet.

Tänk på

Beroende på hur tillgångarna bokas upp i redovisningen kan de skattemässiga värdena skilja sig från de bokförda. Det är då viktigt att ta ställning till om avskrivning enligt  räkenskapsenlig avskrivning är möjlig.

 

begränsat skattskyldig

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%