Definition

En tillgång som övergår till att omfattas av svensk beskattning av näringsverksamhet.

Lagrum

20 a kap. IL

Kommentar

I olika situationer kan en verksamhet från en viss given tidpunkt omfattas av svensk beskattning. Det kan gälla till exempel när ett dubbelbeskattningsavtal ändras eller när en fysisk person som bedriver näringsverksamhet blir obegränsat skattskyldig i Sverige.

Reglerna om beskattningsinträde syftar till att beskattningen av den verksamhet som inträder i svensk beskattning ska behandlas på samma sätt som om den bedrivits i Sverige från början. Inträdet ska inte leda till en högre beskattning.

Reglerna om beskattningsinträde blir tillämpliga i följande situationer:

 • En fysisk person som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i ett handelsbolag blir obegränsat skattskyldig i Sverige.

 • En fysisk person som äger ett CFC-företag blir obegränsat skattskyldig i Sverige.

 • Ett bolag som tidigare varit skattesubjekt övergår till att omfattas av reglerna om CFC-bolag.

 • Ett dubbelbeskattningsavtal ändras så att en verksamhet omfattas av svensk beskattning.

 • En tillgång förs från en verksamhet som inte omfattas av svensk beskattning till en verksamhet som omfattas av svensk beskattning.

 • En tillgång överförs genom fusion eller fission till att omfattas av svensk beskattning.

 • Verksamhet som omfattas av tonnagebeskattning upphör att omfattas av tonnagebeskattning.

Intäkter och kostnader behandlas som skattepliktiga respektive avdragsgilla vid den tidpunkt som beskattningsinträdet sker.

Det skattemässiga anskaffningsvärdet beräknas enligt följande:

 • En tillgång som uttagsbeskattats i ett land inom EES-området anses anskaffad för det uttagsbeskattade värdet.

 • Lagertillgångar anses anskaffade för det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet vid beskattningsinträdet.

 • Inventarier anses anskaffade för det ursprungliga anskaffningsvärdet ökat med förbättringsutgifter och minskat med en årlig avskrivning med 20 %.

 • En byggnad anses anskaffad för det ursprungliga anskaffningsvärdet ökat med förbättringsutgifter och minskat med en årlig avskrivning med 4 %.

 • En markanläggning i form av ett täckdike eller en skogsbilväg anses anskaffad för det ursprungliga anskaffningsvärdet minskat med en årlig avskrivning med 10 %.

 • Övriga markanläggningar anses anskaffade för det ursprungliga anskaffningsvärdet ökat med förbättringsutgifter och minskat med en årlig avskrivning med 5 %.

Skulder och andra förpliktelser värderas till marknadsvärdet vid beskattningsinträdet.

Tänk på

Beroende på hur tillgångarna bokas upp i redovisningen kan de skattemässiga värdena skilja sig från de bokförda. Det är då viktigt att ta ställning till om avskrivning enligt räkenskapsenlig avskrivning är möjlig.