Definition

När en anställd använder arbetsgivarens bil i mer än ringa omfattning.

Lagrum

61 kap. 5-11 §§ IL och 22 kap. 7 § IL

Kommentar

Ringa omfattning

Med ringa omfattning menas - enligt Skatteverket - att den anställde har använt bilen privat högst 10 gånger eller kört mer än 100 mil privat. Det räcker alltså att en av gränserna passeras för att bilförmån ska påföras.

Vid beskattning av bilförmån råder s.k. delad bevisbörda. Skatteverket ska göra sannolikt att den anställde haft möjlighet att disponera företagets bil privat. För att undgå bilförmån måste den anställde och arbetsgivaren kunna visa att bilen inte har körts privat i mer än ringa omfattning. För det krävs normalt en mycket noggrant förd körjournal.

Värdering av förmånen

Bilförmånen värderas schablonmässigt och uppgår för varje kalenderår till:

 • - 0,29 x prisbasbeloppet för inkomståret,

 • - summan av 70 % av statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret (dock lägst 0,35 %) och en procentenhet (0,01) x nybilspriset,

 • - 13 % av nybilspriset, samt

 • - bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen.

Beräkningen av bilförmånsvärdet ändrades under 2021. För bilar med tillverkningsår 2021 eller tidigare som blev skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången innan den 1 juli 2021 uppgår förmånsvärdet för varje kalenderår till:

 • - 0,29 x prisbasbeloppet för inkomståret,

 • - 75 % av statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret (dock lägst 0,375) x nybilspriset,

 • - 9 % av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp,

 • - 20 % av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp, samt

 • - bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen.

Beräkningen av förmånsvärdet är densamma för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. Förmånsvärdet tas i dessa fall upp direkt i blankett NE respektive N3A.

Extrautrustning

Vid beräkning av förmånsvärdet ska nybilspriset ökas med värdet på eventuell extrautrustning. Med extrautrustning avses vid inkomstbeskattningen utrustning som tillkommer utöver grundmodellen, t.ex. dragkrok, vinterdäck, metalliclack, takbox m.m.

Som extrautrustning räknas dock inte alkolås, elektronisk körjournal eller handikapphjälpmedel.

Om arbetsgivaren bekostar en laddstation för en laddbar förmånsbil vid den anställdes bostad har Skatteverket hittills betraktat det som extrautrustning som undantagits från beskattning. En förutsättning för detta synsätt har varit att utrustningen enbart används för att ladda förmånsbilen.

Skatteverket har nu ändrat sin syn (ställningstagande 2020-11-04, dnr 8-501608) och anser att om arbetsgivaren bekostar en laddstation vid den anställdes bostad så är det en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet. Skatteplikten gäller dock enbart installationer utförda efter den 31 december 2020.

Löstagbar laddstation eller kabel som kan tas med i bilen för att användas på olika platser utgör extrautrustning som som ska beaktas vid beräkning av förmånsvärdet.

Sexårsbilar

För bilmodeller som är sex år eller äldre ska nybilspriset vara det högsta av värdet beräknat enligt huvudregeln (se ovan) med tillägg för extrautrustning och fyra prisbasbelopp (229 200 kr för inkomståret 2024).

Miljöbil - nedsättning av förmånsvärdet

För bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) innan den 1 juli 2022 beräknas nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar enligt följande.

Som miljöbil räknas en bil som är utrustad med en teknik för drift helt eller delvis med el eller med annat mer miljöanpassat drivmedel än bensin och diesel, t.ex. etanol.

Om bilen är utrustad med teknik enligt ovanstående och nybilspriset på grund av detta är högre än för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen.

Riksdagen har beslutat att ändra reglerna för nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar. De nya reglerna gäller för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) efter den 30 juni 2022.

De nya reglerna innebär att vid beräkning av värdet av bilförmån ska nybilspriset sättas ned med

 • - 350 000 kr för en bil som är utrustad med teknik för drift helt med elektricitet som tillförs från yttre energikälla (elbil),

 • - 350 000 kr för en bil som är utrustad med bränslecellsteknik (vätgasbil),

 • - 140 000 kr för en bil som är utrustad med teknik för drift delvis med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla (laddhybrid), och

 • - 100 000 kr för en bil som är utrustad helt eller delvis med teknik för drift med annan gas än gasol eller vätgas (gasbil).

Nedsättningen får inte överstiga 50 procent av nybilspriset.

Omfattande tjänstekörning - nedsättning av förmånsvärdet

För den som har förmånsbil och kör mer än 3 000 mil i tjänsten under ett kalenderår ska förmånsvärdet sättas ned till 75 procent.

Om en anställd regelmässigt brukar köra mer än 3 000 mil per år kan nedsättningen göras löpande under året. Skulle den anställde i ett sådant fall inte köra 3 000 mil får en justering uppåt göras i efterhand.

Justering av förmånsvärdet

Förmånsvärdet ska justeras nedåt om det föreligger synnerliga skäl. Med synnerliga skäl avses

 • - att bilen använts som arbetsredskap,

 • - att bilen använts i taxinäring och körts mer än 6 000 mil i verksamheten under kalenderåret och att dispositionen för privat körning varit begränsad i mer än ringa omfattning, eller

 • - att det finns liknande omständigheter.

Justering av förmånsvärdet kräver, till skillnad från nedsättning, ett beslut från Skatteverket. Arbetsgivaren måste lämna in en ny ansökan om justering varje kalenderår.

Tänk på

Bilförmån påförs för hel månad. Det räcker alltså med att den anställde haft bilen en enda dag för att fullt förmånsvärde ska påföras för den månaden.

Deklaration

Värdet av bilförmån redovisas i ruta R3 i NE-blanketten och i ruta 3 i N3A-blanketten.

Rättspraxis

RÅ 2001 ref. 22

Skatteverket ska visa att den anställde haft möjlighet att disponera företagets bil, därefter ska den anställde och arbetsgivaren visa att bilen inte körts privat i mer än ringa omfattning.