Definition

Andel i ett privatbostadsföretag.

Lagrum

2 kap. 18 § IL

Kommentar

Om bostadsrätten till övervägande del används för ägarens eller närståendes permanent- eller fritidsboende är det en privatbostadsrätt. För att avgöra om det är en privatbostadsrätt gör man samma bedömning som när man avgör om det är en privatbostad.

Om bostadsrätten inte uppfyller kraven på att vara en privatbostad är det en näringsbostadsrätt.

En bostadsrätt som ägs av en juridisk person är alltid en näringsbostadsrätt.

Rättspraxis

HFD 2019 ref. 47

När ett aktiebolag köper eller säljer andelar i bostadsrättsföreningar ska man använda den praxis som finns för handel med fastigheter för att avgöra om andelarna ska anses utgöra lager.