Definition

Ett avtal om att på en fastighet uppföra en byggnad eller annan anläggning av något slag.

Lagrum

17 kap. 23-32 §§ IL

Kommentar

Ibland överlåts mark tillsammans med ett avtal om att uppföra en byggnad på marken. Då marken inte går att skriva av kan det finnas skäl att hänföra så stor del som möjligt på byggnaden. Att öka värdet på byggentreprenaden i förhållande till marken kan dock leda till negativa konsekvenser när det gäller beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. Dessa regler behandlas under uppslagsordet Byggmoms i Rätt Moms. Utgångspunkten vid en försäljning av mark tillsammans med en byggentreprenad är att respektive del ska värderas till marknadsvärdet när man ingår avtalet.

En byggentreprenad är normalt pågående arbeten som antingen utförs på löpande räkning eller till fast pris. Det finns särskilda skatteregler för pågående arbeten som utförs av bland annat byggnads- och anläggningsrörelser. Den redovisning man gjort ska bara läggas till grund för beskattningen om den inte strider mot de särskilda skattereglerna. För en mer detaljerad genomgång, se avsnittet pågående arbeten.

En fastighetsägare som köper en byggentreprenad ska fördela utgiften på till exempel byggnad, byggnadsinventarier, markinventarier eller markanläggning.

Begreppet byggkostnad används även för att fastställa fastighetsskatt. För en byggnad under uppförande ska värdet bestämmas till hälften av nedlagd byggkostnad.

Tänk på

Hur uppdelningen av utgiften görs på olika tillgångsslag får stor påverkan på hur snabbt investeringen kan kostnadsföras.

Deklaration

En skillnad mellan det bokförda resultatet och det skattepliktiga avseende avskrivning på byggnader justeras på INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för en byggentreprenad tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

Inkomster från en byggentreprenad tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur inkomsten ska periodiseras.