Definition

Avtal som reglerar kostnader och intäkter mellan två eller flera företag kopplat till en viss aktivitet.

Lagrum

14 kap. 19-20 §§ IL

Kommentar

Det förekommer att ett eller flera företag samarbetar kring ett visst projekt för att på så sätt fördela riskerna. Det kan gälla till exempel ett forskningsprojekt.

Om företagen är inom samma intressegemenskap och ett av dem är skattskyldigt utanför Sverige är det viktigt att ta ställning till prissättningen mellan företagen. Hur fördelningen både mellan kostnader och intäkter görs måste vara i enlighet med reglerna om internprissättning. Om fördelningen avviker från en fördelning som skulle gjorts mellan oberoende parter kan Skatteverket angripa den med korrigeringsregeln. Det som varje part bidrar med i avtalet måste stå i proportion till vad denne får ut i form av fördelar.

Tänk på

Även när det finns ett CCA mellan företag, där alla är skattskyldiga i Sverige, är det viktigt att prissättningen är marknadsmässig. Annars kan det finnas förutsättning för uttagsbeskattning.

Deklaration

Bokförda kostnader för ett CCA som inte är avdragsgilla ska återläggas i INK 2 ruta 4.3 c och INK 4 ruta 4.3 b.

En intäkt som inte är bokförd men ska tas upp till beskattning justeras i INK 2 ruta 4.6 e och i INK 4 ruta 4.6 c.