Definition

Lagstadgad skyldighet att lämna olika fastställda formulär för att det ska kunna fattas beslut om beskattning.

Lagrum

30 kap. SFL

Kommentar

Det finns ett antal olika fastställda formulär som olika skattesubjekt är skyldiga att lämna in. Skatteverket tar fram deklarationsblanketter för att skattskyldiga ska kunna fullgöra sin deklarationsskyldighet. En deklarationsblankett ska vara undertecknad av den uppgiftsskyldige eller en ställföreträdare.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar och familjestiftelser ska alltid lämna inkomstdeklarationer.

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet ska lämna deklaration om inkomsterna från näringsverksamheten och inkomst av tjänst överstiger 42,3 procent av ett prisbasbelopp.

Tänk på

Det kan gå att få anstånd med att lämna sin deklaration.

Deklaration

Fysiska personer lämnar blankett INK1 med bilagor.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar lämnar INK2.

Ideella föreningar och stiftelser lämnar INK3.

Handelsbolag och kommanditbolag lämnar INK4.