Definition

En skatterättslig definition av aktier och andra värdepapper.

Lagrum

48 kap. 2 § IL

Kommentar

Enligt lagtexten är en delägarrätt:

 • - aktie,

 • - rätt på grund av teckning av aktier,

 • - teckningsrätt,

 • - fondaktierätt,

 • - andel i en värdepappersfond och en specialfond,

 • - andel i en ekonomisk förening, och

 • - annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.

Även på följande tillgångar ska reglerna om delägarrätter tillämpas:

 • - vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som avser lån i svenska kronor,

 • - konvertibel i svenska kronor,

 • - inlösenrätt och säljrätt som avser aktier,

 • - termin och option vars underliggande tillgångar består av aktier eller termin och option som avser aktieindex, och

 • - annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.

Som framgår av definitionen är den inte uttömmande. Finansmarknaderna konstruerar hela tiden nya produkter och det går därmed inte att ha en statisk definition. Om det är en delägarrätt eller inte har bland annat betydelse för reglerna om fållade kapitalförluster.