Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Delägarrätter

Definition

En skatterättslig definition av aktier och andra värdepapper.

Lagrum

48 kap. 2 § IL

Kommentar

Enligt lagtexten är en delägarrätt:

 • - aktie,

 • - rätt på grund av teckning av aktier,

 • - teckningsrätt,

 • - fondaktierätt,

 • - andel i en värdepappersfond och en specialfond,

 • - andel i en ekonomisk förening, och

 • - annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.

Även på följande tillgångar ska reglerna om delägarrätter tillämpas:

 • - vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som avser lån i svenska kronor,

 • - konvertibel i svenska kronor,

 • - inlösenrätt och säljrätt som avser aktier,

 • - termin och option vars underliggande tillgångar består av aktier eller termin och option som avser aktieindex, och

 • - annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.

Som framgår av definitionen är den inte uttömmande. Finansmarknaderna konstruerar hela tiden nya produkter och det går därmed inte att ha en statisk definition. Om det är en delägarrätt eller inte har bland annat betydelse för reglerna om fållade kapitalförluster.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%