Definition

Försäljning av en specificerad del av en fastighet genom till exempel klyvning eller avstyckning.

Lagrum

45 kap. 19-21 §§ IL

Kommentar

En ägare till en fastighet kan sälja en eller flera delar av en fastighet men fortsätta äga det som blir kvar. Det finns olika sätt att skapa nya fastigheter på: klyvning, fastighetsreglering och avstyckning är några exempel. Om den nya fastigheten säljs måste man göra en kapitalvinstberäkning och behöver då fördela det ursprungliga anskaffningsvärdet på de nya fastigheterna.

Det finns tre olika metoder att proportionera anskaffningsvärdet för att få ett omkostnadsbelopp vid en delavyttring.

Metod 1, fördelning av de faktiska utgifterna

Vid denna metod försöker man fördela de faktiskt nedlagda utgifterna på den avyttrade fastigheten. Metoden är enkel att tillämpa om man till exempel har byggt en byggnad på en fastighet och det är den byggnaden tillsammans med marken som avyttras genom delavyttringen.

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket (190213, dnr: 202 826772-19/111) ska avgiften för Lantmäteriet hänföras till sin helhet till den avyttrade fastigheten vid metod 1.

Metod 2, fördelning genom proportionering av marknadsvärden

Omkostnadsbeloppet proportioneras genom att hela fastighetens marknadsvärde jämförs med ersättningen för den avyttrade fastigheten. Vid kapitalvinstberäkningen använder man den avyttrade fastighetens andel av omkostnadsbeloppet.

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket (190213, dnr: 202 826772-19/111) ska avgiften för Lantmäteriet läggas till omkostnadsbeloppet för hela fastigheten och sedan fördelas ut i enlighet med metod 2.

Metod 3, schablonmässig beräkning

Om den avyttrade fastigheten är en tomt som ska bebyggas med bostadshus kan man under vissa förutsättningar göra en schablonmässig beräkning. Det ska röra sig om ett fåtal avyttringar och försäljningspriset får inte överstiga 10 procent av fastighetens hela taxeringsvärde.

Om ovanstående förutsättningar är uppfyllda kan man använda en krona per kvadratmeter som anskaffningsvärde vid kapitalvinstberäkningen.

Vid alla metoder ska eventuella värdeminskningsavdrag som gjorts på den avyttrade fastigheten återföras.

Deklaration

Det bokförda resultatet tas bort och det skattepliktiga läggs till vid INK2 och INK4 ruta 4.10.

Bokföring

Det bokförda resultatet vid en delavyttring kan skilja sig från det skattepliktiga. Detta på grund av att fastigheter tillhör det frikopplade området där särskilda skatteregler styr periodiseringen av utgifter och inkomster.