Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Djur i jordbruk

Lagrum

17 kap. 5 § IL

Kommentar

Djur i jordbruk och renskötsel anses alltid som lager skattemässigt. Lagret får inte tas upp till lägre värde än 85 % av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Skatteverket fastställer varje år föreskrifter för beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk (SKVFS 2020:20) respektive djur i renskötsel (SKVFS 2020:21). För beräkning av anskaffningsvärde för hästar i hästuppfödningsverksamhet som utgör näringsverksamhet finns ett allmänt råd (SKV A 2006:13). Skatteverket har även utfärdat allmänna råd om beräkning av nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk (SKV A 2020:29).

Har produktionsutgiften inte fastställts, t.ex. i fråga om särskilt dyrbara avelsdjur, får djuret tas upp till lägst 85 % av det lägsta av anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet.

I redovisningen ska juridiska personer (utom dödsbon) redovisa djur i jordbruk och renskötsel som anläggningstillgångar om de innehas för stadigvarande bruk. För fysiska personer och dödsbon är det valfritt oavsett syftet med innehavet. För att de som tar upp djur i jordbruk och renskötsel som anläggningstillgångar inte ska gå miste om rätten till räkenskapsenlig avskrivning accepterar Skatteverket att man i dessa fall tar upp djur i jordbruk och renskötsel som inventarier.

Tänk på

De skattemässiga specialreglerna gäller bara för djur i jordbruk och renskötsel. För djur i annan näringsverksamhet gäller den vanliga gränsdragningen mellan anläggningstillgång och omsättningstillgång. Om djuren då utgör omsättningstillgångar gäller vanliga värderingsprinciper, d.v.s. lägsta värdets princip eller 97-procentsregeln.

Rättspraxis

HFD 2015 ref. 68

Om djur tas upp till ett lägre värde vid beskattningen än i redovisningen ska skillnaden redovisas som lagerreserv bara om djuren utgör omsättningstillgångar i redovisningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...