Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Dödsbo

Definition

Kvarlåtenskapen efter en avliden person.

Lagrum

4 kap. och 65 kap. 6 § IL

Kommentar

Ett dödsbo uppkommer vid ett dödsfall och räknas som en egen juridisk person. Skattereglerna för oskiftade dödsbon är olika beroende på hur länge dödboet har funnits.

Det beskattningsår som dödsfallet inträffar beskattas ett oskiftat dödsbo dels för den avlidnes inkomst, dels för den inkomst dödsboet haft efter dödsfallet. Dödsboet beskattas efter de skatteregler som skulle ha gällt för den avlidne. Det innebär bl.a. att dödsboet får tillgodoräkna sig allmänna avdrag och grundavdrag.

Året efter dödsåret är dödsboet ett eget skattesubjekt. Dödsboet beskattas, efter dödsfallsåret, enligt de regler som gäller för obegränsat skattskyldiga fysiska personer. Det finns dock vissa särskilda regler för dödsbon.

Fr.o.m. året efter dödsåret är dödsboet inte berättigat till grundavdrag. Dödsboet ska inte heller betala allmän pensionsavgift, allmän löneavgift eller egenavgifter. Dödsboet betalar i stället särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Vidare finns en särskild regel som innebär att en privatbostad behåller karaktären av privatbostad t.o.m.utgången av det tredje året efter dödsfallsåret.

Fr.o.m. det fjärde året efter dödsåret skärps beskattningen av förvärvsinkomster för dödsboet (inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet). Statlig skatt med 20 % tas då ut från första kronan. Det innebär i princip en beskattning på 55-60 % på hela den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Den skärpta beskattningen gäller dock inte inkomst av kapital. Vidare kan reglerna om privatbostad inte längre tillämpas. Om dödsboet innehar en privatbostad övergår den alltså till att bli näringsfastighet eller näringsbostadsrätt.

Tänk på

Ett dödsbo kan inte äga en jordbruksfastighet för obegränsad tid. Av 18 kap. 7 § ärvdabalken framgår att om det ingår fast egendom taxerad som lantbruksenhet i dödsboet ska innehavet avvecklas senast vid utgången av det fjärde året efter dödsåret.

Utländskt dödsbo

Med utländskt dödsbo avses dödsbo efter en person som var begränsat skattskyldig i Sverige. Dödsåret beskattas även ett utlänskt dödbo enligt de regler som skulle ha gällt för den avlidne.

Fr.o.m. året efter dödsåret beskattas utländska dödsbon som utländska bolag. Det innebär bl.a. att den särskilda tröghetsregeln för privatbostad som gäller för dödsbon inte är tillämplig för utländska dödsbon. En privatbostad blir alltså näringsfastighet eller näringsbostadsrätt året efter dödsåret.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%