Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Enkel tomtrörelse  a business entity arising from the sale of more than 15 lots of land during a ten-year period

Definition

En verksamhet där man har sålt mer än 15 tomter under en tioårsperiod.

Lagrum

27 kap. 11-17 §§ IL

Kommentar

Om en fysisk person säljer en tomt är huvudregeln att beskattningen ska ske i inkomst av kapital. Beskattningen i inkomst av kapital är väsentligt lägre än för inkomst av näringsverksamhet. Därmed finns det anledning att ha regler som reglerar när försäljning av tomter når en så stor omfattning att beskattningen ska ske i inkomst av näringsverksamhet.

Gränsen är uttryckt direkt i lagtexten och anger att avyttringen av den femtonde tomten under en tioårsperiod innebär att en enkel tomtrörelse är påbörjad och den femtonde tomten därmed beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Enstaka försäljningar ska inte leda till att det uppkommer en tomtrörelse.

Om markområdena ligger långt från varandra kan avyttringar från varje markområde räknas separat. Enligt praxis har markområden som låg inom 3 km från varandra ansetts vara samma tomtrörelse.

Även tomter som samägs med någon och avyttras räknas som avyttring av tomt. Även markupplåtelse genom arrende räknas som avyttring av tomt. Byte av arrendator eller försäljning av den utarrenderade tomten räknas inte som en avyttring.

Gåva, tvångsförsäljning genom expropriation eller försäljning till anställda räknas inte som avyttringar.

För att det inte ska gå att kringgå bestämmelserna räknas försäljningar som görs av närstående som avyttringar:

  1. Makes avyttringar under äktenskapet.
  2. Avyttringar gjorda av överlåtarens förälder, far- eller morförälder, make, barn eller barns make.
  3. Ett dödsbo där överlåtaren eller någon person som nämns i den andra punkten är delägare.
  4. Ett aktiebolag, ett svenskt handelsbolag eller en ekonomisk förening där överlåtaren ensam eller tillsammans med någon person som nämns i den andra punkten, på grund av det sammanlagda innehavet av andelar, har ett bestämmande inflytande.

Om en försäljning leder till att det uppkommer en enkel tomtrörelse måste man ta ställning till om de tomter som finns ska bli föremål för avskattning. Om det inte sker avskattning behåller tomterna sitt anskaffningsvärde.

Om tomtrörelsen avslutas genom att hela lagret av tomter avyttras ska denna sista avyttring beskattas som inkomst av kapital. Det krävs då att samtliga tomter avyttras. Om lagret har skrivits ned under anskaffningsvärdet ska skillnaden mellan bokfört värde och anskaffningsvärdet tas upp som intäkt i rörelsen.

Om inga tomter har sålts de senaste tio åren har tomtrörelsen upphört. Kvarvarande tomter blir då återigen kapitaltillgångar. Om det finns tomter inom detaljplanelagt område kan dessa inte ändra karaktär till kapitaltillgångar.

Tänk på

Att bedriva tomtrörelse leder inte till att man även anses bedriva byggnadsrörelse.

Deklaration

Om en avyttring av en tomt bokförts som intäkt utan att det föreligger tomtrörelse justeras intäkten bort på blankett NE ruta R14. Avyttringen redovisas på blankett K7.

Bokföring

Utgifter för fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

Rättspraxis

HFD 2012 not. 60

Två markområden inom ett avstånd av 3 km har ansetts ingå i samma tomtrörelse.

 

handel med fastigheter

kvalificerad tomtrörelse

lagerfastighet

överlåtelse av näringsfastighet

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%