Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Ersättningsfond

Definition

En avsättning med anledning av till exempel skada på tillgångar.

Lagrum

31 kap. IL

Kommentar

Om en tillgång i näringsverksamhet skadas och det utgår en försäkringsersättning är ersättningen skattepliktig. För att underlätta återanskaffning av tillgången går det att göra en avsättning till ersättningsfond. Fonden återförs och används för att möta avskrivning, utgifter eller nedskrivning av tillgången.

Vilka tillgångar kan man göra avsättning för?

Följande tillgångar går det att göra avsättning för:

 • - inventarier

 • - mark och markanläggningar

 • - Byggnader

 • - Djur i jordbruk och renskötsel

I vilka situationer går det att göra avsättning?

Om en näringsidkare får ersättning för skada genom brand eller annan olyckshändelse för följande tillgångar:

 • - Inventarier

 • - Mark och markanläggningar

 • - Byggnader

 • - Djur i jordbruk och renskötsel

Om en näringsidkare får ersättning för inventarier, mark, markanläggningar eller byggnader i samband med att

 • - en fastighet tas i anspråk genom expropriation eller liknande,

 • - en fastighet avyttras genom tvångsavyttring,

 • - en fastighet avyttras som ett led i jord- eller skogsbrukets yttre rationalisering,

 • - en fastighet avyttras till staten på grund av flygbuller, eller

 • - att det utgår en engångsersättning för en fastighet på grund av inskränkning i användandet för all framtid.

Avsättningen får inte överstiga försäkringsersättningen eller kapitalvinsten vid en avyttring. Ersättningen ska minskas med eventuella avdrag för utrangering med anledning av skadan på tillgången.

Hur fonden kan användas

Om fonden används samma år som man får ersättning anses den ha satts av och lösts upp samma år.

En ersättningsfond för inventarier kan användas för avskrivning och utgifter för reparation och underhåll.

En ersättningsfond för djur kan användas för nedskrivning av värdet med ett belopp motsvarande årets utgift för att anskaffa djur.

En ersättningsfond för byggnader och markanläggningar kan användas för avskrivning och utgifter för underhåll och reparation av byggnader och markanläggningar som är kapitaltillgångar.

En ersättningsfond kan föras över i samband med fusion, fission, partiella fissioner och verksamhetsöverlåtelser. Skatteverket kan bevilja att fonden förs över på företag inom koncernen.

Tänk på

Ersättningsfonden måste tas i anspråk senast det tredje året efter det beskattningsår den sattes av. Om den återförs utan att användas i samband med återanskaffning måste man ta upp ett särskilt tillägg på 30 procent.

Deklaration

På INK2 tar man upp det särskilda tillägget vid återföring av ersättningsfond i ruta 4.6 e.

Bokföring

En avsättning till ersättningsfond måste vara bokförd i redovisningen för att man ska få skattemässigt avdrag med avsättningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%