Definition

De sparade förluster på fastighetsförsäljningar som ännu inte har kunnat kvittas mot vinster.

Lagrum

25 kap. 12 § IL

Kommentar

När det 2003 blev skattefritt att sälja en näringsbetingad andel införde man en begränsning i rätten att dra av kapitalförluster vid fastighetsförsäljningar. En förlust vid avyttring av en fastighet är bara avdragsgill mot kapitalvinster på fastigheter. Skattefriheten på näringsbetingade andelar gör det möjligt att överföra en fastighet till ett helägt dotterbolag för fastighetens skattemässiga omkostnadsbelopp. Sedan kan dotterbolaget säljas utan skattekonsekvenser. Fastighetsfållan infördes för att inte alla fastighetsförsäljningar med vinst skulle ske genom aktieförsäljningar och förlusterna genom direktförsäljningar.

Kapitalförluster på fastigheter kan kvittas mot vinster vid fastighetsförsäljningar som görs av ett företag inom koncernen. För att det ska gå att kvitta vinsten mot förlusten krävs att det finns koncernbidragsrätt mellan företagen.

Om fastigheten de senaste tre åren har använts i betydande omfattning för produktions- eller kontorsändamål är förlusten avdragsgill mot vanliga vinster. Användningen av fastigheten kan ha skett i ett företag i intressegemenskap med det företag som avyttrat fastigheten.

Tänk på

Förluster i fastighetsfållan påverkas inte av en ägarförändring.

Deklaration

En kapitalförlust som omfattas av fastighetsfållan och inte kan kvittas återläggs i INK2 ruta 4.3 c.

En fållad förlust som utnyttjas mot en kapitalvinst dras av i INK2 ruta 4.4 b. Till deklarationen bifogas en bilaga där man begär avdrag med den fastighetsfållade förlusten.

Det finns ingen särskild ruta för att redovisa den fållade förlusten, utan man är hänvisad till att själv hålla reda på förlustens storlek.

Bokföring

Avyttring av fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur kapitalvinst respektive kapitalförlust ska beräknas.