Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Fastighetsskatt

Definition

Tas ut av den som äger en skattepliktig fastighet.

Lagrum

fastighetstaxeringslagen, FTL

Kommentar

Allmänt om skatteplikt och fastigheter

Alla fastigheter som inte är undantagna ska ha ett taxeringsvärde och ägaren är skyldig att betala fastighetsskatt. Äganderätten övergår vid tidpunkten för bindande köpeavtal eller vid den tidpunkt som är avtalad i köpekontraktet.

Även en ägare till en byggnad på ofri grund och innehavare av en tomträtt är skattskyldig till fastighetsskatt.

Följande fastigheter är undantagna från skatteplikt:

 1. Specialbyggnader

 2. - försvarsbyggnad

 3. - kommunikationsbyggnad

 4. - distributionsbyggnad

 5. - värmecentral

 6. - reningsanläggning

 7. - vårdbyggnad

 8. - bad-, sport- och idrottsanläggning

 9. - skolbyggnad

 10. - kulturbyggnad

 11. - ecklesiastikbyggnad

 12. - allmän byggnad.

 13. egendom som ingår i nationalparker

 14. lantbruk för vård- eller skoländamål

 15. byggnader som ägs av vissa institutioner

 16. - kyrkor och barmhärtighetsinrättningar

 17. - stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller kraven för att vara begränsat skattskyldiga

 18. - akademier, Nobelstiftelsen, stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond, stiftelsen Sveriges sjömanshus

 19. - studentkårer, nationer och samarbetsorgan

 20. - utländska staters beskickningar.

Man gör indelningen i byggnadstyper beroende på vad byggnaden till övervägande del är inrättad för och används till.

Det är förhållandena på fastigheten den 1 januari taxeringsåret som ligger till grund för taxeringsvärdet och indelningen i byggnadstyper. Inom fastighetsskattens område används fortfarande begreppet taxeringsår. Det är det år som fastighetstaxeringen sker.

Skattesats

Följande skattesatser gäller för fastighetsskatt beskattningsåret 2020.

Fastighetstyp

Fastighetsskatt

Underlag

Småhusenhet

 

 

- obebyggd tomtmark

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

- småhus under uppförande med tillhörande tomtmark

1,0 %

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken

Ägarlägenhetsenhet

 

 

- obebyggd tomtmark

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

- tomtmark med ägarlägenhet utan byggnadsvärde

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

- tomtmark med ägarlägenhet på ofri grund

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

- ägarlägenhet under uppförande med tillhörande tomtmark

1,0 %

Taxerat värde på ägarlägenheten och den tillhörande tomtmarken

Hyreshusenhet, bostäder

 

 

- tomtmark med bostadsbyggnad på ofri grund

0,4 %

Taxerat värde på tomtmarken (bostadsmark)

- tomtmark med bostadsbyggnad utan byggnadsvärde

0,4 %

Taxerat värde på tomtmarken (bostadsmark)

- bostadsbyggnad under uppförande med tillhörande tomtmark

0,4 %

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken (bostadsmark)

Hyreshusenhet, lokaler

1,0 %

Taxerat värde på lokaler och tillhörande tomtmark (lokalmark)

Hyreshusenhet, obebyggd tomtmark (för bostäder eller lokaler)

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

Industrienhet (inkl. täktmark)

0,5 %

Taxeringsvärdet

Elproduktionsenhet, vattenkraftverk

0,5 % (1,0 %, 2019)

Taxeringsvärdet

Elproduktionsenhet, vindkraftverk

0,2 %

Taxeringsvärdet

Elproduktionsenhet, övriga  

0,5 %

Taxeringsvärdet

Taxeringsenhet

För att kunna komma fram till ett korrekt taxeringsvärde måste byggnader och mark delas in i olika typer beroende på hur de används. Utgångspunkten är att varje fastighet är en taxeringsenhet.

Alla byggnader delas in i någon av följande byggnadstyper:

 • - småhus

 • - ägarlägenhet

 • - hyreshus

 • - ekonomibyggnad

 • - kraftverksbyggnad

 • - industribyggnad

 • - specialbyggnad

 • - övrig byggnad.

Mark delas in i något av följande ägoslag:

 • - tomtmark

 • - täktmark

 • - åkermark

 • - betesmark

 • - produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner

 • - produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner

 • - skogsimpediment

 • - övrig mark.

Taxeringsvärde

Vid taxeringen ska man för varje taxeringsenhet fastställa ett taxeringsvärde. Utgångspunkten är att taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Marknadsvärde är det pris man skulle få vid en försäljning på en allmän marknad. Värderingsmetoderna skiljer sig beroende på vad det är för olika typer av byggnader och vilket ägoslag marken är indelad i.

Marknadsvärdet ska bestämmas genom att använda ortprismetoden, det innebär att man ska jämföra med faktiska försäljningar som gjorts i området fastigheten ligger i.

Om det av olika skäl inte går att använda ortprismetoden ska man använda en avkastningsmetod för att fastställa marknadsvärdet. Vid en tillämpning av avkastningsmetoden beräknar man det framtida överskottet och diskonterar det till ett nuvärde genom att använda en diskonteringsränta.

Om det är förenat med svårigheter att använda en avkastningsvärdering ska man göra en produktionskostnadsberäkning. Man räknar ut vad det skulle kosta att uppföra byggnaden och minskar det värdet med värdeminskning som ska beakta byggnadens ålder.

Taxeringsperioder

Det finns tre olika typer av fastighetstaxering, allmän fastighetstaxering, förenklad fastighetstaxering och särskild fastighetstaxering.

Allmän fastighetstaxering innebär att samtliga fastigheter av en viss byggnadstyp får nya taxeringsvärden. Vid allmän fastighetstaxering ser Skatteverket över värderingsmodeller och även värdeområdesindelningen.

Allmän fastighetstaxering görs i följande ordning:

Småhusenheter taxeras år 2003 och därefter vart sjätte år.

Lantbruksenheter taxeras år 2005 och därefter vart sjätte år.

Hyreshusenheter, industrienheter, elproduktionsenheter och specialenheter taxeras år 2007 och därefter vart sjätte år.

Ägarlägenhetsenheter taxeras år 2013 och därefter vart sjätte år.

Förenklad fastighetstaxering är en mer översiktlig fastighetstaxering. Värdenivåerna kan justeras beroende på faktiska köp, men värderingsmodell och värdeområdesindelning ändras normalt inte.

Förenklad fastighetstaxering ska ske vart sjätte år för varje byggnadstyp. Den förenklade taxeringen kan avse bara följande enheter:

 • - hyreshusenhet

 • - småhusenhet

 • - lantbruksenhet

 • - ägarlägenhetsenhet

Särskild fastighetstaxering gör man varje år för fastigheter som inte är föremål för allmän- eller förenklad fastighetstaxering enligt fastighetstaxeringslagen. Vid särskild fastighetstaxering fastställs föregående års fastighetstaxering som oförändrad om inte taxeringsenheten ändrats väsentligt. Vid taxeringen tillämpar man de allmänna grunder och de värderingsregler m.m. som gällde för taxeringsenheten vid närmast föregående allmänna eller förenklade fastighetstaxering.

Tänk på

En näringsfastighets taxeringsvärde och typ påverkar inte bara fastighetens fastighetsskatt utan även en rad andra faktorer. Det är därför viktigt att fastigheten är korrekt taxerad. Fastighetens taxeringsvärde påverkar bland annat:

 • - Hur anskaffningsvärdet ska fördelas mellan mark och byggnad

 • - Det årliga uttaget av fastighetsskatt

 • - Avskrivningen av byggnaden

 • - Om fastigheten är undantagen från skatte- och avgiftsplikt

 • - Stämpelskattens storlek vid vissa transaktioner

Deklaration

Skatteverket skickar ut en deklarationsblankett till fastighetsägaren när en fastighet ska taxeras. Blanketten är förifylld med vissa uppgifter; om en fastighetsägare inte får en blankett eller blanketten har kommit bort går det att kontakta Skatteverket för att få en ny.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%