Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Förbättringsutgifter

Definition

Utgifter för att förbättra en tillgång.

Lagrum

44 kap. 14 §, 45 kap. 11-15 §§ och 46 kap. 8-12 §§ IL

Kommentar

När man avyttrar en kapitaltillgång ska man göra en kapitalvinstberäkning för att konstatera om det blir en kapitalvinst eller kapitalförlust. Vid beräkningen minskas intäkten med omkostnadsbeloppet och försäljningskostnader. I omkostnadsbeloppet ingår förbättringsutgifter. Förbättringsutgifter är alla utgifter som lagts ned på tillgången under innehavstiden.

Förbättringsutgifter kan vara av olika slag beroende på vad det är för tillgång. För andelar kan det vara ovillkorade aktieägartillskott. För bostadsrätter kan det både vara kapitaltillskott och utgifter för reparation och ombyggnad.

Näringsbostadsrätter

En förbättringsutgift i form av reparation och underhåll på en näringsbostadsrätt dras av löpande i näringsverksamheten. Vid en avyttring räknas bara utgifter för reparation och underhåll som återlagts i näringsverksamheten in i omkostnadsbeloppet.

De utgifter för reparation och underhåll som ska återläggas är:

  • - Utgifter som medfört att bostadsrätten är i bättre skick än när den köptes.

  • - Utgifter som lagts ned försäljningsåret och de fem föregående beskattningsåren.

Kapitaltillskott och utgifter för ombyggnad räknas alltid som förbättringsutgifter.

Näringsfastigheter

En förbättringsutgift i form av reparation och underhåll på en näringsfastighet dras av löpande i näringsverksamheten. Vid en avyttring räknas bara utgifter för reparation och underhåll som återlagts i näringsverksamheten in i omkostnadsbeloppet.

De utgifter för reparation och underhåll som ska återläggas är:

  • - Utgifter som medfört att fastigheten är i bättre skick än när den köptes.

  • - Utgifter som lagts ned försäljningsåret och de fem föregående beskattningsåren.

Utgifter för ny-, till- eller ombyggnad räknas alltid in i omkostnadsbeloppet.

Deklaration

Skillnader i bokfört resultat och skattemässigt resultat vid en fastighetsöverlåtelse redovisas i INK2 och INK4 ruta 4.10.

Skillnader i bokfört resultat och skattemässigt resultat vid en överlåtelse av delägarrätter redovisas i INK2 ruta 4.7 och INK4 ruta 4.11.

Bokföring

Utgifter för fastigheter och värdepapper tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%