Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Förlustregeln

Definition

En kapitalförlust vid en avyttring till ett företag i intressegemenskap är avdragsgill först när tillgången inte längre finns i intressegemenskapen.

Lagrum

25 kap. 10 § IL

Kommentar

För att en förlust på en kapitaltillgång ska vara avdragsgill krävs både att tillgången är avyttrad och att förlusten är definitiv. Varje företag är ett eget skattesubjekt, även om företagen ingår i en koncern eller en intressegemenskap. För att man inte ska kunna kringgå kravet på avyttring genom att framkalla kapitalförluster genom koncerninterna avyttringar finns förlustregeln. Förlusten är avdragsgill först när tillgången inte längre existerar eller när den inte längre ägs av ett företag i den intressegemenskap som den ursprungliga säljaren ingår i.

Förlustregeln förutsätter att avyttringen sker till marknadsvärde. Om ersättningen understiger marknadsvärde och avyttringen inte är en underprisöverlåtelse sker uttagsbeskattning.

Om det är tillgångar som inte kan särskiljas, till exempel aktier av samma slag och sort, gäller särskilda regler. För att bedöma vilka tillgångar som köparen har sålt vidare externt tillämpas följande regel:

Tillgångarna anses sålda i följande ordning:

  1. Tillgångar som köparen ägde redan innan köpet från företaget i intressegemenskapen.

  2. Tillgångar man köpt och där förlustregeln blivit tillämplig.

  3. Nya tillgångar.

Det innebär att alla tillgångar man ägde redan innan köpet anses sålda först.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska kapitalförlusten prövas och bedömas enligt de regler som gäller när företaget yrkar avdrag för förlusten.

Det är endast förluster vid avyttringar till företag i en intressegemenskap som omfattas av förlustregeln.

Det är viktigt att ta ställning till om kapitalförlusten omfattas av reglerna om avdragsförbud.

Tänk på

Då det inte finns någon ruta i deklarationsblanketterna för förluster där avdraget senareläggs är det viktigt att själv hålla reda på förlustens storlek och förutsättningarna för avdrag.

Deklaration

Vid avyttring av delägarrätter återläggs förlusten i INK2 ruta 4.7 b och INK4 ruta 4.11 a.

När en kapitalförlust på delägarrätter blir avdragsgill dras den av vid INK2 ruta 4.7 f.

En bokförd förlust på andra tillgångar än delägarrätter återläggs vid INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b om den omfattas av förlustregeln.

En förlust på andra tillgångar än delägarrätter, som blir avdragsgill, dras av vid INK2 och INK4 ruta 4.4 b.

Även om förlusten på delägarrätter inte längre omfattas av förlustregeln får den bara dras av mot vinster på delägarrätter enligt reglerna om fållade kapitalförluster.

Bokföring

Avyttring av kapitaltillgång tillhör det frikopplade området och kan ha en beskattningstidpunkt som skiljer sig från när resultatet redovisas i räkenskaperna.

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla förluster på särskilt konto.

Rättspraxis

RÅ 2006 ref. 62

För avdrag enligt förlustregeln krävs att avyttringen sker till marknadsvärdet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%