Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Framtida återväxtåtgärder

Definition

Åtgärder för att anlägga ny skog på produktiv skogsmark efter det att avverkning skett.

Kommentar

I 1 § skogsvårdslagen (1979:429) ställs krav på att skogen ska skötas så att den ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Det är ägaren till den produktiva skogsmarken som är ansvarig för anläggning och vård av ny skog. Vid avverkning uppstår därför kostnader som är förknippade med att återplantera m.m.

Avsättning för framtida återväxtåtgärder får göras för kostnader för kalavverkning, hyggesrensning, markberedning, skyddsdikning, plantering och plantinventering. Dessa åtgärder vidtas normalt inom ca sju år från kalavverkningen. Kostnader för skogen härefter utgör löpande driftskostnader.

För att avdrag för avsättningen ska medges krävs att utgiften är kopplad till räkenskapsårets - eller tidigare räkenskapsårs - intäkter. Det ska dessutom vara sannolikt att utgiften uppstår samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningen ska sedan omprövas i varje bokslut.

Tänk på

Avsättning för framtida återväxtåtgärder får inte göras av den som upprättar förenklat årsbokslut.

Rättspraxis

RÅ 1988 ref. 14

Avdrag för avsättning för framtida återväxtåtgärder medgavs inte när avverkningen hade gjorts av den tidigare ägaren.

RÅ 1997 ref. 52

Avdrag för avsättning för framtida återväxtåtgärder medgavs inte när ersättning för avverkningsrätt redovisades enligt kontantprincipen.

RÅ 2010 ref. 32

Avdrag för avsättning för framtida återväxtåtgärder medgavs för kostnader efter nyplanteringen för att säkerställa föryngring av den nyplanterade skogen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%