Definition

Åtgärder för att anlägga ny skog på produktiv skogsmark efter det att avverkning skett.

Kommentar

I 1 § skogsvårdslagen (1979:429) ställs krav på att skogen ska skötas så att den ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Det är ägaren till den produktiva skogsmarken som är ansvarig för anläggning och vård av ny skog. Vid avverkning uppstår därför kostnader som är förknippade med att återplantera m.m.

Avsättning för framtida återväxtåtgärder får göras för kostnader för kalavverkning, hyggesrensning, markberedning, skyddsdikning, plantering och plantinventering. Dessa åtgärder vidtas normalt inom ca sju år från kalavverkningen. Kostnader för skogen härefter utgör löpande driftskostnader.

För att avdrag för avsättningen ska medges krävs att utgiften är kopplad till räkenskapsårets - eller tidigare räkenskapsårs - intäkter. Det ska dessutom vara sannolikt att utgiften uppstår samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningen ska sedan omprövas i varje bokslut.

Tänk på

Avsättning för framtida återväxtåtgärder får inte göras av den som upprättar förenklat årsbokslut.

Rättspraxis

RÅ 1988 ref. 14

Avdrag för avsättning för framtida återväxtåtgärder medgavs inte när avverkningen hade gjorts av den tidigare ägaren.

RÅ 1997 ref. 52

Avdrag för avsättning för framtida återväxtåtgärder medgavs inte när ersättning för avverkningsrätt redovisades enligt kontantprincipen.

RÅ 2010 ref. 32

Avdrag för avsättning för framtida återväxtåtgärder medgavs för kostnader efter nyplanteringen för att säkerställa föryngring av den nyplanterade skogen.