Definition

En fullmakt som någon ger åt en fysisk person att företräda fullmaktsgivaren när denne blir oförmögen att sköta de angelägenheter som fullmakten avser.

Lagrum

Lag om framtidsfullmakter

Kommentar

En framtidsfullmakt är en fullmakt någon (fullmaktsgivaren) ger till en fysisk person (fullmaktshavaren) så att denne kan företräda fullmaktsgivaren när han eller hon inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden.

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och får upprättas av den som fyllt 18 år och har förmåga att ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Om fullmakten omfattar samtliga ekonomiska angelägenheter så kan fullmaktshavaren till exempel lämna deklarationer för fullmaktsgivaren.

Av fullmakten ska det framgå

  • - att det är fråga om en framtidsfullmakt,

  • - vem eller vilka som är fullmaktshavare,

  • - vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och

  • - vilka övriga villkor som gäller.

Normalt är det fullmaktshavaren som bestämmer när fullmakten träder i kraft. Det gäller dock inte om det av fullmakten framgår att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller om fullmaktsgivaren begär en sådan prövning.

Tänk på

I lagen finns en uttömmande uppräkning av vad som ska framgå av fullmakten (se de fyra punkterna ovan). Trots det kräver banker ibland att fler uppgifter ska framgå. För att undvika diskussioner kan det därför vara bra att kontakta sin bank innan man upprättar en framtidsfullmakt.