Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Fusion

Definition

Ett företag går upp i ett annat företag och det ena företaget upplöses utan likvidation.

Lagrum

37 kap. IL

Kommentar

I aktiebolagslagen regleras olika typer av fusion. Den vanligaste är när ett helägt dotterbolag fusioneras i sitt moderbolag. En fusion där ett eller flera företag går upp i ett annat kallas absorption.

Vid en fusion tas samtliga tillgångar och skulder över av ett företag, det övertagande företaget, och det överlåtande företaget upplöses utan likvidation. Samtliga former av fusion som man kan göra enligt aktiebolagslagen uppfyller den skatterättsliga definitionen.

Om vissa förutsättningar är uppfyllda är fusionen en kvalificerad fusion. Det innebär att övertagande företag tar över överlåtande företags skattemässiga situation. Det råder en fullständig kontinuitet mellan övertagande och överlåtande företag. Skattemässig kontinuitet innebär att beskattningen sker på samma sätt som om övertagaren gjort transaktionen själv från början.

Följande krav måste vara uppfyllda för att det ska vara en kvalificerad fusion:

Företagsformer

Följande juridiska personer kan vara övertagande och överlåtande företag:

  • - svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening, svensk sparbank och svenskt ömsesidigt försäkringsföretag,

  • - utländskt bolag, eller

  • - annat utländskt företag, om det är en utländsk juridisk person som hör hemma i en stat som är medlem i Europeiska unionen, som bedrivs i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1 IL och är skyldigt att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2 IL, utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

Skattskyldighet

Det överlåtande företaget ska vara skattskyldigt i Sverige för inkomst av näringsverksamhet.

Övertagande företag ska vara skattskyldig för sådan näringsverksamhet som överlåtande företag beskattas för.

Inkomsten får inte vara undantagen från beskattning genom skatteavtal.

Fusionsvederlag

Om det inte är en fusion av ett helägt företag finns det ägare som blir av med sina aktier genom fusionen. Dessa blir kompenserade genom ett fusionsvederlag. För att det ska vara en kvalificerad fusion får inte övertagande företag erhålla ett fusionsvederlag.

Beskattningsårets längd

Genom fusionen övergår det överlåtande företagets beskattningsår i det övertagandes. Det sammanlagda beskattningsåret får inte överstiga 18 månader. Tiden räknas från starten på det överlåtande företagets beskattningsår till slutet på det övertagande företagets.

Privatbostadsföretag

Om det överlåtande företaget är ett privatbostadsföretag ska det övertagande företaget vara en bostadsrättsförening som är ett privatbostadsföretag.

Beskattningseffekter vid en kvalificerad fusion

Det överlåtande företaget är inte föremål för uttagsbeskattning i samband med upplösningen. Företaget ska inte heller dra av någon utgift, alla tillgångar och förpliktelser förs över till det övertagande företaget med kontinuitet avseende beskattningen. Ett underskott som uppkommit under fusionsåret för det överlåtande företaget kommer därmed att kvittas mot ett överskott i det övertagande företaget.

Om det övertagande företaget tar upp ett högre värde än det skattemässiga värdet på övertagna inventarier, måste man ta upp en skattepliktig intäkt. Intäkten motsvarar skillnaden mellan det skattmässiga värdet och det värde man bokar inventarierna till i det övertagande företaget. Intäkten får fördelas på fusionsårets beskattningsår och de två följande beskattningsåren.

Om redovisningen av fusionen leder till att det blir en fusionsgoodwill är den inte möjlig att skriva av skattemässigt.

Periodiseringsfonder och ersättningsfonder tas över av övertagande företag och anses avsatta vid den tid som det överlåtande företaget gjort avsättningarna.

Underskott från föregående beskattningsår för överlåtande företag tas över av övertagande företag.

Om inte det övertagande företaget hade bestämmande inflytande över det överlåtande företaget ska man tillämpa reglerna om beloppsspärr på det underskott som det överlåtande företaget hade beskattningsåret före fusionen. Utgiften för att få det bestämmande inflytandet är både betalt fusionsvederlag och utgifter för att förvärva aktier i det överlåtande företaget.

Om det finns underskott hos övertagande eller överlåtande företag som omfattas av en koncernbidragsspärr kommer underskottet efter fusionen att omfattas av en fusionsspärr.

Både fållade kapitalförluster och förluster i fastighetsfållan tas över av det övertagande företaget.

Tänk på

Ett företag som upplösts genom en fusion saknar rättskapacitet. Trots det kan det övertagande företaget både starta och driva process angående det upplösta företagets inkomsttaxering.

Deklaration

Det övertagande företaget deklarerar på samma sätt som om företaget själv bedrivit det överlåtande företagets verksamhet.

Det överlåtande företaget ska inte lämna någon deklaration. Om Skatteverket skickar en deklarationsblankett kan denna returneras med texten ”Företaget är upplöst genom fusion med XX och är därmed inte skyldigt att lämna deklaration”.

Se även

underskott

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%