Definition

Reglerar att det utan omedelbara skattekonsekvenser ska gå att genomföra omstruktureringar mellan två eller flera företag i olika EU-länder.

Lagrum

37 kap. och 38 kap. IL

Kommentar

Fusionsdirektivet har implementerats i svensk rätt bland annat genom reglerna om:

  • andelsbyte

  • direkt effekt

  • EU

  • fission

  • fusion

  • moder- och dotterbolagsdirektivet

  • partiell fission

  • verksamhetsavyttringar