Definition

Utgift till kommunen för att den ska bekosta gator och mark i ett område.

Lagrum

18-19 kap. IL

Kommentar

Gatukostnadsersättning som en fastighetsägare betalar kan vara en del av anskaffningsutgiften antingen för marken eller byggnaden. Om man betalar den i samband med köp av obebyggd mark blir utgiften en del av kostnaden för marken. Om gatukostnadsersättningen är en förutsättning för att få bygglov blir utgiften en del av anskaffningsutgiften för byggnaden.

Om fastigheten redan är bebyggd jämställs gatukostnadsersättningen med anläggningsbidrag och utgiften ska därmed behandlas enligt inventariereglerna.

Om anledningen till gatukostnadsersättningen är att fastighetsägaren gör en markanläggning blir utgiften en del av markanläggningen.

Deklaration

Om det bokförda resultatet skiljer sig från det skattepliktiga justeras det i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Den bokförda kostnaden för gatukostnadsersättning kan skilja sig från den skattepliktiga. Detta på grund av att fastigheter tillhör det frikopplade området där särskilda skatteregler styr periodiseringen av utgifter och inkomster.