Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

God redovisningssed

Definition

En rättslig standard avseende redovisning.

Lagrum

14 kap. 2 § IL

8 kap. 1 § BFL

Kommentar

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet god redovisningssed. Begreppet syftar på en mängd olika redovisningsfrågor så som löpande redovisning och arkivering, värderings- och periodiseringsfrågor, uppställningsformer och kompletterande upplysningar i årsredovisningen.

Det är Bokföringsnämnden som ansvarar för god redovisningssed, men även uttalanden från andra normgivande organ har betydelse. I sista hand avgör Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen vad som är god redovisningssed.

Vid inkomstbeskattningen gäller att inkomster ska tas upp som intäkt och utgifter ska dras av som kostnad det år de hänför sig till enligt god redovisningssed (det s.k. kopplade området) om det inte finns någon särskild skatteregel som föreskriver något annat.

Rättspraxis

RÅ 1992 ref. 44

Avsättning för garantikampanjer skulle prövas mot god redovisningssed och inte mot den särskilda skatteregeln för framtida garantiutgifter.

HFD 2011 ref. 20

Beskattningstidpunkten för pågående arbete på löpande räkning bestäms inte av god redovisningssed.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%