Definition

Ett avdrag som undantar en del av förvärvsinkomsten från beskattning.

Lagrum

63 kap. IL

Kommentar

Grundavdrag på förvärvsinkomst medges vid beräkning av kommunal och statlig inkomstskatt. Grundavdrag medges dock inte på inkomst av kapital. För den som varit obegränsat skattskyldig en del av året ska grundavdraget proportioneras.

Det är bara fysiska personer, dödsbon och ideella föreningar och registrerade trossamfund som kan få grundavdrag. Ett dödsbo kan bara få grundavdrag vid beskattningen för dödsfallsåret eftersom beskattningen för det året ska göras enligt vad som skulle ha gällt för den döde. För senare år kan dödsbon alltså inte medges grundavdrag.

Avdraget uppgår till en procentuell del av prisbasbeloppet och är högre i vissa inkomstintervall vilket syftar till att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare. Ideella föreningar och trossamfund som uppfyller ändamålskravet, verksamhetskravet, fullföljdskravet och öppenhetskravet har rätt till grundavdrag med 15 000 kr.