Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Hemresor

Definition

En resa som en anställd gör mellan arbetsorten och bostadsorten under en pågående tjänsteresa.

Lagrum

12 kap. 24 § IL

Kommentar

Begreppet ”en hemresa” innefattar både resan från arbetsorten till bostaden och återresan till arbetsorten. Betalar arbetsgivaren den anställdes hemresor är denna ersättning skattepliktig som lön, vilket innebär att även sociala avgifter ska betalas på ersättningen. Under förutsättning att den anställde vistas på en ort som är belägen mer än 50 km från hemorten får den anställde göra avdrag i deklarationen för en hemresa per vecka.

Ibland kan det vara svårt att skilja på vad som är en tjänsteresa och en hemresa, t.ex. i fall då en anställd arbetar på annan ort och alternerar mellan dagpendling och att övernatta på arbetsorten. Skatteverket anser i ett ställningstagande (061006, dnr: 131 421488-06/111) att om den anställde övernattar minst tre nätter under en arbetsvecka så är resor från arbetsorten till hemmet och åter till arbetsorten hemresor. De dagar som dagpendling sker är dock att anse som tjänsteresor. Bedömningen får göras vecka för vecka.

Avdrag för hemresor medges normalt med billigaste färdmedel. Finns det inga godtagbara kommunikationer medges avdrag för bilresor med 18,50 kr/mil. Om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda anser Skatteverket dock att avdrag alltid ska medges för hemresor med flyg eller tåg även om det inte är det billigaste färdsättet (051005, dnr: 131 522869-05/111). Det finns inget krav på tidsvinst. För flygresor gäller att avdrag medges för det billigaste flyget på den aktuella sträckan vid den aktuella tidpunkten.

Skatteverket kan, efter arbetsgivarens begäran, besluta om att skatteavdrag inte ska göras på ersättning för fria hemresor (11 kap. 12 § SFL). Hemresor kan även bli aktuella vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Rättsfall

RÅ 2002 ref. 35

Ersättning för hemresor var skattepliktig trots att de anställda hade tjänstestället i bostaden.

Se även

tjänsteresa