Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Hushållsarbete

Definition

ROT- och RUT-arbeten som berättigar till skattereduktion.

Lagrum

67 kap. 11-19 §§ IL

Kommentar

Hushållsarbeten är ett samlingsnamn som används i inkomstskattelagen för de ROT- och RUT-tjänster som berättigar till skattereduktion.

För rätt till skattereduktion krävs att arbetet är hänförligt till den som begär skattereduktion, eller dennes föräldrars hushåll. Den som fysiskt utför arbetet får inte vara den som begär skattereduktion eller närstående till denne. Utföraren ska också vara godkänd för F-skatt.

Det allra vanligaste är att man anlitar en näringsidkare som är godkänd för F-skatt för hushållsarbetet. I dessa fall tillämpas den s.k. fakturamodellen. Den innebär att utföraren gör avdrag för skattereduktionen direkt på fakturan till köparen, dvs. köparen betalar ett reducerat pris till utföraren. Utföraren ansöker därefter om utbetalning från Skatteverket. Fr.o.m. den 1 januari 2020 är det krav på elektronisk betalning för rätt till skattereduktion när man anlitar en näringsidkare som är godkänd för F-skatt för jobbet. Bestämmelsen tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter ikraftträdandet. Detsamma gäller om arbetet utförts i utlandet och utföraren inte har bedrivit någon näringsverksamhet i Sverige.

För RUT-arbeten uppgår skattereduktionen till 50 % av arbetskostnaden inkl. moms och för ROT-arbeten till 30 % av arbetskostnaden inkl. moms. Man kan maximalt få 50 000 kr i skattereduktion per person och år. Till och med 2018 var skattereduktionen för RUT-arbeten begränsad till maximalt 25 000 kr per person och år (50 000 kr om personen har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång). Denna begränsning har dock slopats från och med 2019 (beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018).

Till RUT-arbete räknas

  • - enklare städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden,

  • - vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden,

  • - snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden,

  • - häck- och gräsklippning, krattning, ogräsrensning samt beskärning och borttagande av träd och buskar som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden,

  • - barnpassning som endast i ringa omfattning innefattar läxhjälp och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande,

  • - annan omsorg och tillsyn än barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral och liknande,

  • - flytt av bohag och annat lösöre mellan mellan bostäder samt magasinering i samband med flytt mellan bostäder,

  • - arbete avseende installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete när det sker i eller i nära anslutning till bostaden,

  • - reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

Som ROT-arbete räknas reparation och underhåll samt om- eller tillbyggnad av ett småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt som den som söker ROT-avdrag äger. ROT-avdrag kan medges för arbete på köparens permanentbostad eller fritidsbostad. Ett krav är att köparen till någon del äger bostaden. För bostadsrätter krävs att arbetet är utfört inne i lägenheten och avser sådana åtgärder som bostadsrättshavaren ska svara för.

Tänk på

För att utföraren ska kunna begära utbetalning från Skatteverket ska arbetena vara utförda och betalda. Begäran ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades.

Rättspraxis

HFD 2014 ref. 79

Rätten till skattereduktion gick inte förlorad när köparens bolag betalade fakturan och bokförde betalningen mot ägarens avräkningskonto.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%