Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Immateriella tillgångar

Definition

En tillgång som inte fysiskt går att ta på, exempelvis patent och goodwill. Motsatsen är materiella tillgångar, såsom inventarier eller varor.

Lagrum

18 kap. 1 § IL

Kommentar

Immateriella tillgångar är till exempel patent, hyreskontrakt, varumärken och goodwill. Det är viktigt att skilja mellan immateriella tillgångar som förvärvats från någon och tillgångar som företaget skapat självt genom eget arbete.

Det finns inga särskilda skatteregler för periodisering och egenupparbetade immateriella tillgångar ska därför periodiseras i enlighet med god redovisningssed. Det gäller även en nedskrivning till noll som är i enlighet med god redovisningssed. En sådan nedskrivning leder till skattemässigt avdrag.

Immateriella tillgångar som är förvärvade från någon annan skrivs av enligt skattereglerna om inventarier i 18 kap. IL, värdeminskningsavdrag.

Rättspraxis

RÅ 2004 ref. 81

Egenupparbetade immateriella tillgångar följer god redovisningssed när det gäller periodisering av utgiften.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%