Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Inkomst av näringsverksamhet

Definition

Förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Lagrum

13 kap. 1 § IL

Kommentar

Inkomst av näringsverksamhet är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av tjänst och inkomst av kapital.

Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Dessa tre kriterier avgränsar näringsverksamhet mot de andra inkomstslagen.

En förvärvsverksamhet drivs med vinstsyfte. Om verksamheten drivs utan vinstsyfte anses verksamheten som hobby, vilket är hänförligt till inkomst av tjänst. Vinstsyftet är alltså en avgränsning mot hobby.

För att en verksamhet ska bedömas som yrkesmässig krävs att den har en viss omfattning och drivs varaktigt. Kravet på yrkesmässighet utgör avgränsning mot inkomstslaget kapital.

Kravet på självständighet är en avgränsning mot inkomstslaget tjänst. Här görs en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Kriterier som har betydelse för bedömningen är antalet uppdragsgivare, vem som står för arbetsredskap, hur fakturering sker och om uppdragstagaren kan sätta någon annan i sitt ställe.

Vidare ska det vid bedömningen särskilt beaktas vad som avtalats med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet.

Avgränsningen mot andra inkomstslag kan ibland vara komplicerad. Den blir dock bara aktuell för fysiska personer, då juridiska personer endast kan ha inkomst av näringsverksamhet.

Innehav av näringsfastighet, näringsbostadsrätt och avverkningsrätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet.

För juridiska personer, inräknat handelsbolag, räknas även inkomster och utgifter pga. tillgångar och skulder eller i form av kapitalvinster och kapitalförluster till inkomstslaget näringsverksamhet. För fysiska personer som är delägare i handelsbolag räknas dock kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter och näringsbostadsrätter till inkomstslaget kapital. Förbjudna lån till ett handelsbolag beskattas i inkomstslaget tjänst hos delägare som är fysiska personer.

Brottslig verksamhet

Brottslig verksamhet har i praxis ansetts utgöra skattepliktig förvärvsverksamhet endast i de fall den har bedrivits som en del av en i övrigt legal verksamhet. I vissa fall finns det straffsanktionerade tillståndskrav för att bedriva en viss verksamhet, t.ex. körskola eller taxirörelse. Om verksamheten är olaglig pga. att näringsidkaren saknar erforderliga tillstånd så medför det - enligt Skatteverket - inte att verksamheten inte är skattepliktig. Det gäller oavsett om den bedrivs i samband med en legal verksamhet eller inte (ställningstagande 071107, dnr: 131 662996-07/111).

Deklaration

Enskilda näringsidkare deklarerar inkomst av näringsverksamhet på blankett NE och fysiska personer som är delägare i handelsbolag på blankett N3A. För aktiebolag används blankett INK2 och handelsbolag lämnar blankett 4.

Rättspraxis

RÅ 2001 ref. 25

Verksamhet som avbytare inom jordbruket ansågs utgöra näringsverksamhet.

RÅ 2005 ref. 14

Taxirörelse som bedrevs utan erforderliga tillstånd ansågs skattepliktig som inkomst av näringsverksamhet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%