Definition

Inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska tas upp i näringsverksamhet eller kapital.

Lagrum

10-12 kap. IL

Kommentar

Inkomst av tjänst är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av kapital och inkomst av näringsverksamhet. Det är bara fysiska personer och dödsbon som kan beskattas i inkomstslaget tjänst.

Med inkomst på grund av tjänst avses inkomst från anställning, uppdrag eller annan inkomstgivande av varaktig eller tillfällig natur. Till tjänst räknas också pension, livränta, periodiska understöd, kapitalvinst eller utdelning på aktier i fåmansföretag om beloppet överstiger gränsbeloppet, förbjudna lån m.m.

Inkomst av näringsverksamhet känntecknas av varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Självständighet och vinstsyfte är utgör avgränsningar mot inkomst av tjänst. Om en verksamhet bedrivs självständigt, men utan vinstsyfte anses som hobby och beskattas som inkomst av tjänst. Vinstsyftet avgränsar alltså hobby från näringsverksamhet.