Definition

Ett företag säljer hela verksamheten, en verksamhetsgren eller tillgångar i en rörelse.

Lagrum

15 kap. 1 § IL

Kommentar

När ett företag eller en enskild näringsverksamhet säljer en rörelse brukar det kallas inkråmsöverlåtelse. Överlåtelsen beskattas på samma sätt som andra rörelsetillgångar.

Köparen fördelar sitt anskaffningsvärde på de tillgångar som tas över. Uppstår en goodwill hos köparen är den skattemässigt avdragsgill. Den är en förvärvad immateriell tillgång och skrivs av med räkenskapsenlig avskrivning.

I en intressegemenskap kan det finnas skäl att göra inkråmsöverlåtelsen till ett pris motsvarande skattemässigt värde. Om man uppfyller kraven på att det är en underprisöverlåtelse slipper man uttagsbeskattning.