Definition

Ett skydd för pengar insatta på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersföretag.

Kommentar

Insättningsgaranti betalas ut om det institut, t.ex. banken, där insättarens pengar är insatta går i konkurs. En förutsättning för ersättning är dock att institutet och kontot omfattas av insättningsgarantin.

Garantin täcker det insatta beloppet och upplupen ränta fram till dagen då rätten till ersättning inträder. Ersättningen är normalt begränsad till högst 1 050 000 kr per insättare och kreditinstitut.

Om insättningar gjorts på kontot som avser försäljning av privatbostad, skadeståndserättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall kan man dock har rätt till ett tilläggsbelopp på högst 5 000 000 kronor.

Den utbetalda ersättningen anses i första hand avse ersättning för det förlorade kapitalbeloppet. Den del som avser upplupen ränta är en skattepliktig ränteinkomst.

Utbetalningen görs av Riksgäldskontoret (garantimyndigheten), men anses trots det utbetald av det institut där insättningen gjordes.