Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Investeraravdrag

Definition

Avdrag för fysisk person som förvärvar andelar i ett mindre företag.

Lagrum

43 kap. IL

Kommentar

Fysiska personer som förvärvar andelar i ett mindre företag antingen när företaget bildas eller vid en nyemission får göra avdrag med hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Om en person som uppfyller dessa villkor avlider får avdraget i stället göras av dödsboet.

Förvärvaren ska vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna och vinsten får inte var undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal.

Avdraget gäller för investeringar i svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar. Reglerna gäller också investeringar i motsvarande utländska företag som har fast driftsställe i Sverige om företaget hör hemma inom EES eller en stat med vilken Sverige har ett skatteavtal om informationsutbyte.

Investeringar i investmentföretag, privatbostadsföretag, kooperativa föreningar och liknande omfattas inte. Detsamma gäller investeringar i oäkta bostadsrättsföreningar. Företaget får inte heller vara verksamt inom varvs-, kol- eller stålindustrin.

Företaget ska vara ett företag av mindre storlek vid utgången av betalningsåret. Med detta avses att medelantalet anställda och delägare som arbetat i företaget under beskattningsåret understiger 50, samt att nettoomsättningen respektive balansomslutningen uppgår till högst 80 miljoner kr för samma år. Ett ytterligare krav är att företaget uteslutande eller så gott som uteslutande ska driva rörelse vid utgången av betalningsåret eller vid utgången av det närmast efterföljande beskattningsåret.

Avdrag får göras bara om det företag som man förvärvat andelar i har ett löneunderlag för betalningsåret eller för det närmast efterföljande beskattningsåret som uppgår till minst 300 000 kr.

Avdraget ska som huvudregel göras betalningsåret, men om kravet på att företaget uteslutande eller så gott som uteslutande ska bedriva rörelse eller löneunderlagskravet uppfylls först beskattningsåret efter betalningsåret ska avdraget göras detta senare år i stället.

Betalning för andelarna ska ske kontant och de ska ha förvärvats vid bildandet av företaget eller vid en nyemission.

Den skattskyldige eller någon närstående får inte ha fått någon värdeöverföring (t.ex. utdelning) som överstiger deras andel av det föregående årets vinst under betalningsåret eller något av de två föregående beskattningsåren. Spärren gäller värdeöverföringar från det företag i vilket andelar förvärvas eller annat företag i samma koncern.

Företaget får inte heller under denna period ha gjort interna förvärv. Med interna förvärv avses att företaget har förvärvat

  • - direkt eller indirekt, andelar i ett annat företag från den skattskyldige eller närstående till honom/henne,

  • - en näringsverksamhet från den skattskyldige eller någon närstående till honom/henne, om verksamheten tidigare bedrivits i ett företag som ägts av den skattskyldige eller någon närstående, eller

  • - verksamhet från ett företag som den skattskyldige eller någon närstående äger.

Investeraravdrag får inte göras om företaget är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd. Avdrag får dock göras för tillskott som undanröjer skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning.

Avdrag medges med hälften av underlaget, dvs. hälften av vad den skattskyldige har betalat för andelarna, dock högst med 650 000 kr. För varje företag finns ett tak för underlaget på 20 miljoner kr. Om de skattskyldiga tillsammans betalat mer ska underlaget proportioneras.

Återföring av avdraget

Om andelarna avyttras under något av de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret ska återföring ske. Med avyttring avses bl.a. försäljning av andelar, andelsbyten, fission, inlösen av andelar eller om företaget upplöses genom konkurs eller likvidation. Även vid gåva och bodelning anses avyttring ha skett. Avyttring anses dock inte ha skett vid bodelning på grund av att ett samboförhållande upphör, äktenskapsskillnad eller sambons eller makens död.

Avdraget ska även återföras om den skattskyldige eller någon närstående får en eller flera värdeöverföringar (t.ex. utdelning) från företaget, eller annat företag i samma koncern, som överstiger föregående vinst under något av de fem beskattningsåren.

Avdraget ska även återföras om företaget under de två beskattningsåren närmast efter betalningsåret gör vissa interna förvärv (se ovan för definition). Återföring ska även ske om den skattskyldige inom en femårsperiod efter betalningsåret upphör att vara obegränsat skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna eller om kapitalvinsten under denna period blir undantagen på grund av ett skatteavtal.

Företaget ska lämna kontrolluppgift om investeraravdrag som ska innehålla uppgift om underlaget för investeraravdraget, och personernas, eller dödsboets, betalning under året.

Deklaration

Investeraravdraget ska göras i inkomstdeklarationen. Uppgifter ska då lämnas om underlaget för investeraravdrag och identifikationsuppgifter för företaget.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%