Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Jobbskatteavdrag

Definition

Skattereduktion på arbetsinkomster.

Lagrum

67 kap. 5-9 §§ IL

Kommentar

Den som är obegränsat skattskyldig har rätt till jobbskatteavdrag. För dem som varit obegränsat skattskyldiga under en del av året proportioneras jobbskatteavdraget.

Jobbskatteavdraget är en skattereduktion på arbetsinkomster. Med arbetsinkomst avses bl.a. lön, skattepliktiga förmåner, sjuklön från arbetsgivaren, inkomst av aktiv näringsverksamhet m.m.

Som arbetsinkomst räknas inte sjukpenning från försäkringskassan, föräldrapenning, ersättning från a-kassa, pension m.m. Sådana inkomster ger alltså inte rätt till jobbskatteavdrag.

Storleken på jobbskatteavdraget skiljer sig åt beroende på åldern. För den som har fyllt 65 år vid årets ingång är jobbskatteavdraget högre.

Jobbskatteavdraget tillgodoräknas automatiskt vid beräkningen av slutlig skatt.