Definition

Förlust vid avyttring av kapitaltillgångar.

Lagrum

25 kap. och 25 a kap. IL

Kommentar

Vid förlust på kapitaltillgång finns ett antal regler som man måste ta hänsyn till. Reglerna medför ofta att det blir en justering i deklarationen.

En kapitalförlust beräknas genom att man minskar intäkten med omkostnadsbeloppet och försäljningskostnader.

Inkomstskattelagens regler leder ofta till en annan avyttringstidpunkt jämfört med redovisningsreglerna. Det kan innebära att en kapitaltillgång anses avyttrad skattemässigt trots att den fortfarande redovisas som tillgång.

En kapitalförlust är inte avdragsgill innan den är en definitiv förlust. Förlusten måste gå att beloppsbestämma och det får inte finnas någon möjlighet att få ytterligare betalt.

För att det inte ska gå att framkalla en förlust genom avyttringar inom koncerner eller intressegemenskaper finns förlustregeln. Avdraget skjuts upp tills tillgången lämnat koncernen eller intressegemenskapen.

På grund av att vinster vid avyttring av näringsbetingad andel är skattefria är förluster på sådana tillgångar ej avdragsgilla. För att det inte ska gå att kringgå detta finns även ett avdragsförbud för till exempel fordringar på företag vars andelar är näringsbetingade.

Kapitalförluster på delägarrätter är avdragsgilla bara mot vinster på delägarrätter enligt reglerna om fållade kapitalförluster.

Det finns även begränsningar när det gäller möjligheten att dra av förluster på avyttringar av fastigheter, fastighetsfållan. En förlust på en fastighet är bara avdragsgill mot en kapitalvinst på fastigheter.

Tänk på

Vid avyttring bör man ta ställning till följande:

  • - Är tillgången en kapitaltillgång enligt skattereglerna?

  • - Anses tillgången avyttrad skattemässigt?

  • - Är förlusten definitiv?

  • - Är tillgången en avyttring med uppskjuten avdragsrätt enligt förlustregeln?

  • - Omfattas förlusten av avdragsförbudet?

  • - Ska förlusten skjutas upp på grund av aktiefållan?

  • - Ska förlusten skjutas upp på grund av fastighetsfållan?

Deklaration

En nedskrivning av kapitalplaceringsandelar återläggs i INK2 ruta 4.3 b och INK4 ruta 4.3 a.

En bokförd kapitalförlust återläggs i INK2 ruta 4.7 b och INK4 ruta 4.11 b.

Om det finns en avdragsgill kapitalförlust under beskattningsåret eller en tidigare fållad förlust kvittas den mot kapitalvinsten i INK2 ruta 4.7 f.

En kapitalförlust på annat än delägarrätter och som omfattas av avdragsförbudet återläggs i INK2 4.3 c.

En kapitalförlust på en fastighet som omfattas av fastighetsfållan återläggs i INK2 4.10.

Bokföring

Kapitaltillgångar tillhör det frikopplade området. Avyttring och periodisering bestäms av skatteregler och skiljer sig från redovisningen.

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla kapitalförluster på särskilt konto.